Kontakt O škole Novinky Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská jedáleň
Navigácia

Navigácia

  Plán práce

  na školský rok 2015/2016

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Olešná 464
  Adresa školy023 52 Olešná - Polgrúň 464
  Telefón0414346155, 4346124, 0948/321336
  E-mailzsmsolesna@centrum.sk
  WWW stránkazsmsolesna.edupage.org
  ZriaďovateľObec Olešná

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPhDr. Darina Slováková   
  ZRŠ pre ZŠIng. Nikol Michalatová   
  ZRŠ pre MŠEugénia Gereková   
  Vedúca ZŠSAlena Korčeková   
  Vedúca CVČMgr. Dita Vancelová   

  Rada školy

  Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrovala ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ku skladbe voliteľných a nepovinných predmetov, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k rozpočtu školy, výsledkom hospodárenia a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaKolesárová Lenka 
  pedagogickí zamestnanciFerenčáková Anna 
   Horníková Daniela 
  Nepedagogickí zamestnanciDurajová Janka 
  Zástupcovia rodičov žiakov ZŠKuricová Marianna 
   Mgr. Janíková Monika 
   Bučková Alena 
  Zástupcovia zriaďovateľaBc. Duraj Peter 
   Červenec Jozef 
   PhDr. Plešivčáková Katarína 
  Delegovaný zástupca organizácie, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní v školeIng. Moskálová Andrea 

  Poradné orgány školy

  1. Gremiálna rada riaditeľa - je zložená z vedúcich zamestnancov školy a ekonómky. Schádza sa spravidla raz za mesiac.

  2. Pedagogická rada školy - je poradným orgánom školy, ktorý prerokúva návrhy týkajúce sa výchovno - vzdelávacieho procesu školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy. Schádza sa spravidla jedenkrát za štvrťrok.

  3. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Olešná - výbor RZ tvorí 12 členov - zástupcov jednotlivých tried. Je iniciatívnym orgánom rodičov a schádza sa spravidla raz za štvrťrok.

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
  MZ 1.-4. roč.Mgr. Urbaniková Martina1.-4.roč,, ŠKDMgr. Vancelová Dita, Mgr. Blaskovicsová Monika, Mgr. Filušová Martina, Horníková Daniela
  PK jazykovMgr. Ruizová AdrianaSJL, ANJ, RUJPhDr. Slováková Darina, Ing. Michalatová Nikol,Mgr. Filušová Martina, Ing. Halásová Miroslava
  PK spoločenskovedných predmetovMgr. Jozeková HelenaDEJ, GEG, OBN, NAV, HUV, VYV, VYUPhDr. Slováková Darina, Mgr. Ruizová Adriana, Mgr. Nohová Mária, Mgr. Staníková Eva, Mgr. Vároš Miroslav
  PK prírodovedných predmetovMgr. Nohová MáriaMAT, INF, FYZ, CHEM, BIO, TSV, SVP/TECHMgr. Beleščáková Emília, Mgr. Bobčíková Eva, Mgr. Staníková Eva, Ing. Halásová Miroslava
  MZ MŠVrábliková Emília Plešivčáková Daniela, Gereková Eugénia, Ferenčáková Anna

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Základná škola:

  15 pedagogických zamestnancov, z toho 7 čiast. úväzok

  1 odborný zamestnanec (špeciálny školský pedagóg) - čiast.úväzok

  Správca jazykovej učebne: Ing. Michalatová Nikol

  Špeciálny školský pedagóg: PaedDr. Remešová Martina

  Výchovný poradca: Ing. Halásová Miroslava

  Asistent učiteľa: Mgr. Ruizová Adriana

  Koordinátori:

  Environmentálna výchova: Mgr. Staníková Eva

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Halásová Miroslava

  Koordinátor prevencie: Mgr. Bobčíková Eva

  Koordinátor informatizácie: Mgr. Beleščáková Emília

  Vedenie školskej knižnice: Mgr. Ruizová Adriana

  Kronika školy, webové sídlo: Ing. Michalatová Nikol

  Technik BOZP, PO, zdravotná služba: Mgr. Gocál Slavomír

  Písanie zápisníc:

  Pedagogické rady: Mgr. Urbaniková Martina

  Pracovné porady: Horníková Daniela

  Materská škola:

  4 pedagogickí zamestnanci

  Detská a učiteľská knižnica: Eugénia Gereková

  Kronika MŠ: Emília Vrábliková

  Písanie zápisníc z PR, PP: Anna Ferenčáková

  Školský klub detí:

  1 vychovávateľka - čiast.úväzok


  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  PhDr. Darina SlovákováRiaditeľka didaktická technika
  Ing. Nikol MichalatováZástupkyňa pre ZŠ CJ, majetok ZŠ
  Mgr. Emília BeleščákováUčiteľkaVIII.AFYZ, MAT
  Mgr. Monika BlaskovicsováUčiteľkaI.ATSV
  Anna FerenčákováUčiteľka CO
  Mgr. Martina FilušováUčiteľkaIV.ASJL
  Mgr. Miroslav VárošUčiteľ NAV  
  Eugénia GerekováZástupkyňa pre MŠ majetok MŠ
  Ing. Miroslava HalásováUčiteľkaVI.ACHEM
  Daniela HorníkováVychovávateľka ŠKD
  Mgr. Helena JozekováUčiteľka  
  Mgr. Mária NohováUčiteľkaVII.AVYV, SEE, THD
  Daniela PlešivčákováUčiteľka didaktická technika MŠ, uč.pomôcky
  Mgr. Eva BobčíkováUčiteľV.A 
  Mgr. Adriána RuizováUčiteľka DEJ
  Mgr. Eva StaníkováUčiteľkaIX.ABIO, GEG, OBN
  Mgr. Martina UrbanikováUčiteľkaII.A1.-4.roč., sklad učebníc
  Mgr. Ditta VancelováUčiteľkaIII.AHUV
  Emília VráblikováUčiteľka  
  Janka DurajováPaM  
  Emília JarošováŠkolníčka  
  PaedDr. Martina RemešováŠpeciálny školský pedagóg  
  Bc. Beáta StreličákováEkonómka  
  Ľubomír ŽákŠkolník  
  Drahomíra BockováUpratovačka  
  Alena KorčekováVedúca ŠJ majetok ŠJ
  Štefánia KotáskováUpratovačka  
  Mária SloviakováKuchárka  
  Radoslava JanáčkováKuchárka  
  Anna HolázováKuchárka  

  Údaje o počte žiakov

  Klasifikácia a hodnotenie

  Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 02.09.2015 rozhodla o klasifikácii všetkých predmetov.

  Hodnotenie žiakov: v zmysle Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov ZŠ s MŠ Olešná 464, schváleného v PR dňa 02.09.2015.

  Školský klub detí

  V ŠKD je zapísaných 24 žiakov v 1 oddelení.

  Prevádzka:

  od 11,30 hod. - do 16,00 hod.

  Poplatok rodičov je stanovený vo výške 5,- eur /mesiac, žiaci v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodení. Povinnou dokumentáciou je žiadosť rodiča o umiestnenie dieťaťa v ŠKD, rozhodnutie RŠ o prijatí dieťaťa a osobný spis dieťaťa.


  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov1281114161014917111
  z toho ŠVVP0000203106
  z toho v ŠKD10446     24
  Materská škola212117      59

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2015/2016 sa začína 1. septembra 2015.

  Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

  Zápis do 1.ročníka: 1.apríla 2016 - 30.apríla 2016

  TESTOVANIE:

  Testovanie žiakov 5.ročníka TESTOVANIE 5-2015 sa uskutoční 25.novembra 2015 (streda) zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka TESTOVANIE 9-2016 sa uskutoční 6.apríla 2016 (streda), náhradný termín testovania bude 19.apríla 2016 (utorok).

  (info na www.nucem.sk).

  Časový rozvrh hodín - prestávky

  1.hodina: 8,00 - 8,45 (5 min.)

  2.hodina: 8,50 - 9,35 (10 min.)

  3.hodina: 9,45 - 10,30 (15 min.) - veľká prestávka

  4.hodina: 10,45 - 11,30 (5 min.)

  5.hodina: 11,35 - 12,20 (10 min.)

  6.hodina: 12,30 - 13,15 (30 min.) - obedňajšia prestávka

  7.hodina: 13,45 - 14,30

  Učebné plány:

  1.roč. inovovaný ŠkVP "Človek učením rastie", schválený 02.09.2015

  2.-4. roč. ŠkVP

  5.roč. inovovaný ŠkVP "Človek učením rastie", schválený 02.09.2015

  6.-9. roč. ŠkVP


  PrázdninyTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
  jesenné29.október - 30.október 20152.november 2015 (pondelok)
  vianočné23.december 2015 - 7.január 20168.január 2016 (piatok)
  polročné1.február 2016 (pondelok)2.február 2016 (utorok)
  jarné29.február - 4.marec 20167.marec 2016 (pondelok)
  veľkonočné24.marec - 29.marec 201630.marec 2016 (streda)
  letné 1.júl - 2.september 20165.september 2016 (pondelok)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh poradyProgram
  31.08.2015 11,00 hod.pedagogickáSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015
  02.09.201510,00 hod.pedagogickáŠkVP, Plán práce na šk.rok 2015/2016, školský poriadok, prevádzkové poriadky, vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
  16.11.20157,00 hod.pedagogickáPrehodnotenie výsledkov vo výchove a vzdelávaní za I.štvrťrok 2015/2016
  25.01.20167,00 hod. a 13,45 hod.pedagogickáKlasifikačná porada za I.polrok 2015/2016
  29.01.201613,45 hod.pedagogickáVyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.polrok 2015/2016
  29.03.2016 pedagogickáSlávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov
  18.04.20167,00 hod.pedagogickáPrehodnotenie výsledkov vo výchove a vzdelávaní za III.štvrťrok 2015/2016
  23.06.20167,00 hod. - 13,45 hod.pedagogickáKlasifikačná porada za II.polrok 2015/2016
  30.06.201611,45 hod.pedagogickáHodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II.polrok a plnenie plánu práce školy za šk.rok 2015/2016

  SWOT analýza

  Silné stránky:

  * kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov

  * tvorivosť pedagógov

  * modernizácia priestorov školy, zlepšovanie pracovných podmienok

  * monitorovanie školy kamerovým systémom

  * IKT s pripojením na internet v celej budove školy

  * bohatá záujmová činnosť realizovaná prostredníctvom vlastného CVČ, kultúrne podujatia

  * posilňovňa sprístupnená verejnosti

  * nižšie počty žiakov v triedach

  * práca so žiakmi so ŠVVP

  * zapájanie sa do aktivít, súťaží, projektov

  Slabé stránky:

  * absencia telocvične

  * nedostatok odborných učební a kabinetov

  * nedostatočné využívanie IKT vo vyučovacom procese

  Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

  Cudzie jazyky

  Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky, venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.

  T: stály

  Z: vyuč. CJ

  Na hodinách cudzieho jazyka používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov

  T: stály

  Z: vyuč. CJ

  Uskutočniť tvorivé aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov s cieľom podporovať jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

  T: október-november

  Z: vyuč. CJ

  Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

  V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, pedag.zam., koordinátor ENV

  Rozvíjať ENV a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (projekt Recyklohry, zber papiera, Za krajšiu Olešnú - čistenie okolia školy)

  T: priebežne

  Z: koordinátor, pedag.zam.

  Dôsledne zabezpečiť šetrenie energiami, vodou a šetrenie školského majetku prenesením zodpovednosti v triedach na triedne kolektívy žiakov.

  T: stály

  Z: vedenie školy, TU

  Spolupracovať s environmentálnymi centrami na podporu skvalitnenia ENV a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.

  T: priebežne

  Z: pedag.zam., koordinátor ENV

  Podporovať rozvoj ENV a vzdelávania zapojením sa do projektov a súťaží s týmto zameraním.

  T: podľa ponuky

  Z: koordinátor ENV, pedag.zam.

  Mediálna výchova

  Venovať osobitú pozornosť téme bezpečnosti na internete (www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk)

  T: stály

  Z: vedenie školy, pedag.zam.

  Školská knižnica a čitateľská gramotnosť

  V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojiť do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

  T: október

  Z: PK jazykov

  V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa zapojiť do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  T: október

  Z: Ru

  Pripraviť aktivity, súťaže a exkurziu v súvislosti s 200. výročím narodenia Ľudovíta Štúra.

  T: 21.10.

  Z: PK jazykov

  Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.

  T:stály

  Z: vedenie školy, PK jazykov

  Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie aktivity v školskej knižnici.

  T: stály

  Z: Ru, PK jazykov

  Pokračovať vo vysielaní školského rozhlasu a vydávaní školského časopisu Fajnovinky

  T: priebežne

  Z: Fi, No

  Zdravý životný štýl

  Podporovať aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj porúch príjmu stravy.

  a) aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl,

  b) posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu - zapájať sa do kampaní "Odstráň obezitu", "Hovorme o jedle", "Zdravie a bezpečnosť v školách."

  T: stály

  Z: koordinátor prevencie, vedenie školy

  Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Využívať na tieto účely posilňovňu, športové ihriská.

  T: stály

  Z: vedenie školy, vedúca CVČ, vyuč.TSV

  Organizovať školské turnaje a preteky, súťaže a aktivity s telovýchovným zameraním.

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: vyuč.TSV, vedúca CVČ

  Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny. Vyhlásiť tematické týždne zamerané na zvýšenie povedomia detí a žiakov o význame školského stravovania, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov.

  T: priebežne

  Z: koordinátor prevencie

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka uskutočniť aktivity na podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.

  T: stály

  Z: vedenie školy, koordinátor prevencie

  Realizovať školské programy: Školské ovocie, Školské mlieko

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, vedúca ŠJ

  Ľudské práva, práva detí

  Zapracovať do ŠkVP témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

  T: 20.09.

  Z: vedúci MZ, PK, všetci pedag.zam.

  Pokračovať v práci školského žiackeho parlamentu.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  Bezpečnosť a prevencia

  V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018 realizovať besedy so zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou.

  T: priebežne

  Z: koordinátor

  Priebežne monitorovať správanie detí a žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.

  T: stály

  Z: vedenie školy, TU

  Dbať na dodržiavanie školského poriadku žiakmi, BOZ a PO. V rámci zvyšovania bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečiť výcvik na Detskom dopravnom ihrisku v Turzovke.

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: vedenie školy, pedag.zam.

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia.

  T: stály

  Z: koordinátor VMR

  Výchovné poradenstvo

  Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu

  Žiaci so ŠVVP

  Pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením umožniť používanie kompenzačných a iných pomôcok vo vyučovacom procese podľa odporúčania špeciálneho pedagóga.

  T: stály

  Z: vedenie školy

  Pokračovať v zabezpečení asistenta učiteľa pre zdravotne oslabenú žiačku. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené jej zdravotným znevýhodnením a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, všetci pedag.zam.

  Dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.

  T: stály

  Z: všetci pedag.zam.

  Informačné, komunikačné technológie

  Venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk.

  T: stály

  Z: všetci pedag.zam.

  Plnohodnotne využívať IKT na výchovno-vzdelávaciu činnosť, činnosť v čase mimo vyučovania v ŠKD.

  T: priebežne

  Z: všetci pedag.zam., vychovávateľka ŠKD

  Centrum voľného času

  Rozvíjať záujmovú činnosť prostredníctvom CVČ vo všetkých oblastiach, aby každý žiak školy mohol účelne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Organizovať celoškolské súťaže s určitým zameraním a naďalej podporovať výchovu mimo vyučovania v rámci ŠKD.

  T: stály

  Z: vedenie školy, vedúca CVČ, vychovávateľka ŠKD

  Oblasť riadenia školy a zástupcu riaditeľa školy

  Úlohy riaditeľa školy:

  a) skvalitňovať riadiacu prácu,

  b) podporovať aktívnu účasť ostatných kolegov na riadení, rešpektovať ich názory, pričom sa nezbavovať zodpovednosti a obhajovať aj rozhodnutia, s ktorými nemusí súhlasiť,

  c) plánovanie činnosti školy robiť na základe pripomienok kolegov, zamestnancov školy, rodičov a žiakov. Rešpektovať rozhodnutia rady školy a ZRŠ,

  d) kontrolovať a hodnotiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho efektívnosť, komplexnosť, tvorivosť, vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Získané poznatky následne analyzovať a priebežne vyhodnocovať na pracovných poradách a zasadnutiach MZ, PK,

  e) činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitnenie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení,

  f) stabilizovať personálne pedagogický kolektív tak, aby boli zastúpené rovnomerne jednotlivé odbornosti,

  g) upevňovať a skvalitňovať medziľudské vzťahy a pracovnú disciplínu. Vyzdvihovať pozitíva a všetko to, čo prispieva k dobrej povesti školy,

  h) maximálne efektívne a hospodárne narábať s pridelenými finančnými prostriedkami, obstarávať len tie veci, ktoré sú prospešné a využiteľné,

  i) rozvíjať spoluprácu so spoločenskými organizáciami, športovými klubmi, podnikateľskými subjektmi a sponzormi školy.

  Hlavné úlohy v personálnej oblasti

  Zabezpečiť zvýšenie odbornosti vyučovania

  T: stály

  Z: RŠ

  Aktualizovať zaradenie zamestnancov do kariérových pozícií

  T: 03.09.

  Z: RŠ

  Vypracovať poverenia pre TU, koordinátorov, vedúcich MZ, PK

  T: 03.09.

  Z: RŠ

  Aktualizovať Plán kontinuálneho vzdelávania

  T: 10.09.

  Z: RŠ

  Hlavné úlohy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou

  Prezentácia školy na kultúrnych podujatiach organizovaných obcou

  T: priebežne

  Z: všetci pedag.zam.

  Poznajme sa navzájom - výmenné návštevy s MŠ

  T: priebežne

  Z: MZ 1.-4.

  Aktualizácia webového sídla školy

  T: priebežne

  Z: zástupca riaditeľa pre ZŠ, MŠ

  Deň otvorených dverí

  T: október

  Z: všetci pedag.zam.

  Spolupráca s družobnými školami v ČR a Poľsku

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  Spolupráca s CPPPaP v Čadci

  T: stály

  Z: vedenie školy, ŠŠP, VP

  Spolupráca s ÚPSVaR, políciou

  T: priebežne

  Z: koordinátor prevencie, vedenie školy

  Realizovať ZÚ prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464

  T: od októbra

  Z: vedenie školy, vedúca CVČ

  Úlohy v nasledovných oblastiach:

  Jazyk a komunikácia

  Matematika a práca s informáciami

  Príroda a spoločnosť

  Človek a hodnoty

  Človek a svet práce

  Umenie a kultúra

  Zdravie a pohyb

  budú rozpracované v plánoch práce jednotlivých MZ a PK.

  Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

  Obecný úrad Olešná, Rada školy pri ZŠ s MŠ Olešná, RZ pri ZŠ s MŠ Olešná,

  MKS Olešná - Deň dôchodcov, Deň matiek,

  Poľovnícke združenie Olešná, Hasičský zbor Olešná,

  Detská ambulancia v Staškove, MUDr. Pech - Beseda na tému: Dospievanie

  ÚPSVaR v Čadci - Dni voľby povolania,

  CPPPaP v Čadci,

  CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464, CVČ Staškov, CVČ Raková, CVČ Čadca

  Školský parlament,

  Polícia Turzovka - riešenie poškodzovania majetku školy

  Kysucké kultúrne stredisko Čadca - tvorivé dielne,

  Školský úrad v Turzovke

  Redakcia Kysuce

  Poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispievajú k zlepšeniu pracovných podmienok žiakov a zamestnancov a podieľajú sa na aktivitách školy. Záleží nám na tom, aby sme boli hodnotení verejnosťou pozitívne. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

  Materiálna oblasť

  - dovybavovať triedy a zborovňu novým školským nábytkom,

  - upraviť parkovaciu plochu v areáli školy,

  - rozšíriť školské ihrisko,

  - modernizovať prístrojové a technické vybavenie školy, pomôcok,

  - likvidácia nepotrebných a zastaralých pomôcok a zariadenia,

  - doplniť v spolupráci so zriaďovateľom a MŠVVaŠ povinné učebné priestory (telocvičňa, dielne, odborné učebne FYYZ, CHEM)

  Z: RŠ

  Získavanie 2% z daní do RZ pri ZŠ s MŠ Olešná

  Z: vedenie školy, všetci pedag.zam. v čase daňových priznaní

  Získavanie sponzorov

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, všetci zam.

  Projekty

  Národné projekty:

  Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

  Recyklohry - zber elektrozariadení a elektroodpadu

  Školské ovocie

  Školský mliečny program

  Záložka do knihy spája školy

  Celoročné, celoškolské projekty

  Názov projektuZodpovednosťTermín
  RecyklohryRŠ, ZRŠ pre ZŠstály
  Správaj sa normálnekoordinátor prevenciepriebežne
  Školský mliečny programRŠ, vedúca ŠJstály
  Školské ovocieRŠ, ZRŠ, TUstály
  Mesiac úcty k staršímZRŠ, TU 1.st., vyuč.VYVoktóber
  Vianočný projekt-výzdoba, pečenie medovníkov, tvorivé dielne, kultúrny programZRŠ, TU, vedúci krúžkovdecember
  Deň matiekZRŠ, TU 1.st.máj
  Účelové cvičenie - ochrana človeka a zdraviavšetci pedag.zam.október, jún
  Za krajšiu Olešnú, Deň ZemeRŠ, TUseptember, apríl
  Lyžiarsky kurz (7.,8.roč.)RŠ, Ub, Fijanuár/február
  Škola v prírode (3.,4.roč.)RŠ, Va, Fiapríl/máj
  Plavecký výcvik (4.roč.)RŠ, Bl, Bo12.október -16.október
  Záložka do knihy spája školyRu, vyuč. VYVoktóber
  Noc s AndersenomTU 1.st.marec
  Olympijský deňvšetci pedag.zam.jún
  Olympiády a súťaže podľa ponukyvšetci pedag.zam.priebežne

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Školská knižnica  Mgr. Adriana Ruizová
  Školský časopis Fajnovinky  Mgr. Martina Filušová
  Športový I.  Mgr. Martina Filušová
  Športový II.  Mgr. Eva Staníková
  Turistický  Mgr. Eva Bobčíková
  Tanečný ZŠ  Emília Vrábliková
  Hudobno-pohybový MŠ  Anna Ferenčáková
  Tvorivé dielne  Mgr. Monika Blaskovicsová
  Umelecký  Bc. Monika Fučková, Dis.art.

  Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

  Materská škola: má dobré podmienky. Denný poriadok dodržiava psychohygienické zásady. MŠ je v prevádzke od 6,45 hod. do 16,30 hod.

  Základná škola má dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie. Rozvrh hodín je vypracovaný v zmysle psychohygienických zásad.

  Začiatok vyučovania je o 8,00 hod., koniec vyučovania je o 13,15 hod. Voľnočasové aktivity (ZÚ) prebiehajú v popoludňajších hodinách a realizujú sa prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464.

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  FunkčnéEugénia Gereková, Mgr. Dita Vancelová MPC, Žilina
  Adaptačné   
  AktualizačnéIng. Nikol Michalatová MPC, Žilina
  Inovačné   
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Vnútroškolská kontrola

  rozpracovaná v Pláne vnútornej školskej kontroly

  Záver

  Vypracoval: PhDr. Darina Slováková

  V Olešnej 26. augusta 2015

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 02.septembra 2015