Kontakt O škole Novinky Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času
Navigácia

Navigácia

  Plán práce

  na školský rok 2014/2015

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Olešná 464
  Adresa školy023 52 Olešná - Polgrúň 464
  Telefón041/4346155, 4346124, 0948/321336
  E-mailzsmsolesna@centrum.sk
  WWW stránkazsmsolesna.edupage.org
  ZriaďovateľObec Olešná

  Vedúci zamestnanci školy

   Meno a priezvisko
  RiaditeľPhDr. Darina Slováková
  ZRŠ pre ZŠIng.Nikol Michalatová
  ZRŠ pre MŠEugénia Gereková
  Vedúca ZŠSAlena Korčeková
  Vedúca CVČMgr. Dita Vancelová

  Rada školy

  Rada školy sa na zasadnutiach vyjadrovala ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ku skladbe voliteľných a nepovinných predmetov, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k rozpočtu školy, výsledkom hospodárenia a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

   Titl., priezvisko, meno
  PredsedaKolesárová Lenka
  Pedagogickí zamestnanciFerenčáková Anna
   Horníková Daniela
  Nepedagog.zamestnanciDurajová Janka
  Zástupcovia rodičov žiakov ZŠKuricová Marianna
   Mgr. Janíková Monika
   Bučková Alena
  Zástupcovia zriaďovateľaPhDr. Plešivčáková Katarína
   Mgr. Papíková Janka
   Červencová Emília
  Delegovaný zástupca organizácie, ktorý sa podieľa na vzdelávaní a výchove v školeŠedivá Soňa

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
  MZ 1.-4.roč.Mgr.Urbaniková Martina1.-4.roč., ŠKDMgr.Vancelová Dita, Mgr.Blaskovicsová Monika, Mgr.Sloviaková Martina, Horníková Daniela
  PK jazykovMgr.Ruizová AdrianaSJL, ANJ, RUJPhDr.Slováková Darina, Ing.Michalatová Nikol, Mgr.Blaskovicsová Monika, Mgr.Sloviaková Martina, Ing. Halásová Miroslava
  PK spoločenskovedných predmetovMgr. Jozeková HelenaDEJ, GEG, OBN, NAV, HUV, VYV, VUMPhDr.Slováková Darina, Mgr.Ruizová Adriana, Ing. Michalatová Nikol, Mgr. Nohová Mária, Mgr. Staníková Eva, Mgr.Galus Anton
  PK prírodovedných predmetovMgr. Nohová MáriaMAT,INF,FYZ,CHEM,BIO,TSV,SVP/TECHMgr.Beleščáková Emília, Mgr.Jozeková Helena, Mgr.Staníková Eva, Ing.Halásová Miroslava
  MZ MŠEmília Vrábliková Daniela Plešivčáková, Eugénia Gereková, Anna Ferenčáková

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Základná škola:

  13 pedagogických zamestnancov, z toho 3 čiast.úväzok

  1 odborný zamestnanec (špeciálny školský pedagóg) - čiast.úväzok

  Správca počítačových učební: Mgr. Beleščáková Emília

  Správca jazykovej učebne: Ing. Michalatová Nikol

  Špeciálny školský pedagóg: PaedDr. Remešová Martina

  Výchovný poradca: Mgr.Jozeková Helena

  Koordinátori:

  Environmentálna výchova: Mgr.Staníková Eva

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Halásová Miroslava

  PDZ: Ing. Michalatová Nikol

  Vedenie školskej knižnice: Mgr. Ruizová Adriana

  Kronika školy: Ing. Michalatová Nikol

  Bezpečnostný technik: Mgr. Gocál Slavomír

  Požiarny technik: Mgr. Gocál Slavomír

  Písanie zápisníc:

  z pedagogických rád: Mgr. Urbaniková Martina

  z pracovných porád: Horníková Daniela

  Materská škola:

  4 pedagogickí zamestnanci

  Detská a učiteľská knižnica: Eugénia Gereková

  Kronika MŠ: Emília Vrábliková

  Písanie zápisníc z PR, PP: Anna Ferenčáková

  Školský klub detí

  1 vychovávateľka - čiast.úväzok

  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  PhDr. Darina SlovákováRiaditeľka did.tech,BV
  Ing. Nikol MichalatováZástupkyňa CJ, majetok ZŠ
  Mgr. Emília BeleščákováUčiteľkaVII.AFYZ
  Mgr. Monika BlaskovicsováUčiteľkaIV.ATEV
  Anna FerenčákováUčiteľka CO
  Mgr. Anton GalusUčiteľ  
  Eugénia GerekováZástupkyňa pre MŠ majetok MŠ
  Daniela HorníkováVychovávateľka ŠKD
  Mgr. Helena JozekováUčiteľkaIX.AMAT, OBN
  Mgr. Mária NohováUčiteľkaVI.AVYV, SEE, THD
  Daniela PlešivčákováUčiteľka did.tech., uč.pomôcky
  PaedDr. Martina RemešováŠpeciálny školský pedagóg ŠŠP
  Mgr. Martina SloviakováUčiteľkaIII.ASJL
  Mgr. Eva StaníkováUčiteľkaVIII.ABIO, GEG
  Mgr. Martina UrbanikováUčiteľkaI.A1.-4.roč., sklad učebníc
  Ing. Miroslava HalásováUčiteľkaV.ACHEM
  Mgr. Ditta VancelováUčiteľkaII.AHUV
  Mgr.Adriana RuizováUčiteľka DEJ
  Emília VráblikováUčiteľka  
  Janka DurajováPaM  
  Emília JarošováŠkolníčka  
  Bc. Beáta StreličákováEkonómka  
  Ľubomír ŽákŠkolník  
  Drahomíra BockováUpratovačka  
  Alena KorčekováVedúca ŠJ  
  Štefánia KotáskováUpratovačka  
  Mária SloviakováKuchárka  
  Radoslava JanáčkováKuchárka  

  Údaje o počte žiakov

  Klasifikácia a hodnotenie

  Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 02.09.2014 rozhodla o klasifikovaní všetkých predmetov.

  Hodnotenie žiakov: v zmysle Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a Vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov ZŠ s MŠ Olešná 464, schváleného v PR dňa 02.09.2014.

  Školský klub detí

  V Školskom klube detí je zapísaných 24 žiakov v 1 oddelení.

  Prevádzka:

  od 11,30 hod. - do 16,00 hod.

  Poplatok rodičov je stanovený vo výške 5,- € na mesiac, žiaci v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodení. Povinnou dokumentáciou je žiadosť rodiča o umiestnenie dieťaťa v ŠKD, rozhodnutie RŠ o prijatí dieťaťa a osobný spis dieťaťa.


  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov9111416111491713114
  z toho ŠVVP   2 31  6
  z toho v ŠKD6793     25
  MATERSKÁ ŠKOLA222217      61

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014.

  Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

  Zápis do 1.ročníka: 15. januára 2015 - 15.februára 2015

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka pod názvom TESTOVANIE 9-2015 sa uskutoční: 8.apríla 2015 (streda), náhradný termín testovania sa uskutoční 21.apríla 2015 (utorok).

  Časový rozvrh hodín - prestávky

  1. hodina: 8,00 - 8,45 (5 min.)

  2. hodina: 8,50 - 9,35 (10 min.)

  3. hodina: 9,45 - 10,30 (15 min.) veľká prestávka

  4. hodina: 10,45 -11,30 (5 min.)

  5. hodina: 11,35 - 12,20 (10 min.)

  6. hodina: 12,30 - 13,15 (30 min.) obedňajšia prestávka

  7. hodina: 13,45 - 14,30

  Učebné plány:

  1. stupeň: 1.-4.roč.: ŠkVP "Človek učením rastie" ISCED 1, schválený 02.09.2014

  2. stupeň: 5.-9.roč.: ŠkVP "Človek učením rastie" ISCED 2, schválený 02.09.2014


  PrázdninyTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
  jesenné30. október – 31. október 201403. november 2014 (pondelok)
  vianočné22. december 2014 – 07. január 201508. január 2015 (štvrtok)
  polročné02. február 201503. február 2015 (utorok)
  jarné16. február - 20.február 201523. február 2015 (pondelok)
  veľkonočné02. apríl - 07. apríl 201508. apríl 2015 (streda)
  letné01. júl - 31. august 201502. september 2015 (streda)

  Kalendár porád

  Pracovné porady: prvý pondelok v mesiaci o 7,00 hod., resp. o 13,45 hod. v zborovni školy.

  TermínČasDruh poradyProgram
  28.08.201411,00 hod.pedagogickáSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
  02.09.201410,00 hod.pedagogickáŠkVP, Plán práce na šk.rok 2014/2015, zmeny a dodatky v školskom poriadku, Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
  18.11.20147,00 hod.pedagogickáPrehodnotenie výsledkov vo výchove a vzdelávaní za I.štvrťrok šk.roka 2014/2015
  26.01.20157,00 hod. a 13,45 hod.pedagogickáKlasifikačná porada za I.polrok šk.roka 2014/2015
  30.01.201513,45 hod.pedagogickáVyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.polrok šk.roka 2014/2015
  27.03.2015 pedagogickáSlávnostná ped.rada pri príležitosti Dňa učiteľov
  13.04.20157,00 hod.pedagogickáPrehodnotenie výsledkov vo výchove a vzdelávaní za 3.štvrťrok šk.roka 2014/2015
  22.06.20157,00 hod. a 13,45 hod.pedagogickáKlasifikačná porada za II.polrok šk.roka 2014/2015
  30.06.201511,45 hod.pedagogickáHodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II.polrok. Plnenie úloh plánu práce školy za šk.rok 2014/2015

  SWOT analýza

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  * kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,

  * tvorivosť pedagógov,

  * aktívny postoj učiteľov ku kontinuálnemu vzdelávaniu,

  * modernizácia priestorov školy, zlepšovanie pracovných podmienok,

  * sústavné dopĺňanie pomôcok podľa požiadaviek,

  * IKT s pripojením na internet v celej budove školy,

  * bohatá záujmová činnosť realizovaná prostredníctvom vlastného CVČ , kultúrne podujatia, výlety, exkurzie, výcviky,

  * sprístupnenie posilňovne verejnosti,

  * nižšie počty žiakov v triedach,

  * práca so žiakmi so ŠVVP,

  * zapájanie sa do aktivít, súťaží, projektov,

  * informovanosť rodičov a verejnosti prostredníctvom webového sídla školy

  Oblasti, v ktorých treba zlepšovať úroveň školy:

  *absencia telocvične,

  * nedostatok odborných učební a kabinetov,

  *zlepšovať využívanie IKT vo vyučovacom procese,

  * zvyšovať odbornosť predmetov, ktoré sa vyučujú neodborne ,

  * správanie žiakov a ich vzťah k školskému majetku,

  Koncepcia školy, strategické ciele

  1.1 Škola bude pripravovať žiakov pre uplatnenie sa v informačnej spoločnosti, aby boli žiaci konkurencieschopní na trhu práce.

  1.2 Škola rozvinie systém vyučovania cudzích jazykov, aby sa žiaci na konci nižšieho sekundárneho vzdelávania plynule dohovorili v cudzom jazyku, dôraz budeme klásť na ovládanie anglického jazyka.

  1.3 Škola bude do výchovy a vzdelávania zahŕňať dostatok informácií o regióne- z hľadiska historického, kultúrneho, geografického i environmentálneho.

  1.4 Škola bude pripravovať žiakov na život rozvojom vlastnej osobnosti, začlenením sa do spoločnosti, rozvojom kľúčových kompetencií vo vzdelávacích oblastiach.

  1.5 Zamestnanci budú dbať o dobrý imidž školy dosahovaním výchovno- vzdelávacích výsledkov, prezentáciou školy na rôznych súťažiach a kultúrnych podujatiach, publikačnou činnosťou a komunikáciou s verejnosťou .

  1.6 Viesť žiakov školy k želateľnému správaniu, aby dbali o dobrý imidž školy dosahovaním výchovno- vzdelávacích výsledkov, prácou v školskom parlamente, uskutočňovaním programu starostlivosti o deti a mládež v oblasti voľného času, uspokojovať a usmerňovať rozvoj ich záujmov, schopností a budovať návyky účelného využívania voľného času prostredníctvom záujmových útvarov v rámci CVČ, prezentáciou školy na rôznych súťažiach a kultúrnych podujatiach, svojím správaním, postojom k šikanovaniu- netolerovať ho, k užívaniu drog - odmietať ich.

  1.7 Škola bude dbať o rozvoj čitateľskej gramotnosti na všetkých vyučovacích hodinách, využívaním školskej knižnice, organizovaním podujatí ku Dňu knižníc, Noci s Andersenom, mesiacu knihy, exkurziami do knižníc, besied so spisovateľmi.

  1.8 Škola bude vytvárať materiálne a organizačné podmienky na zefektívnenie výučby.

  1.9 Škola bude pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami vytvárať podmienky pre výučbu tak, aby žiaci zvládali učivo, bude rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa.

  Priority školy

  Počas celého školského roka 2014/2015 bude klásť dôraz na rôznorodosť vzdelávacích metód, ako je bloková výučba, projektové vyučovanie, zážitkové učenie a iné progresívne metódy, rozvoj informatickej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov, využívanie IKT na vyučovaní, prezentácie výsledkov práce žiakov v škole a na verejnosti prostredníctvom výstaviek, webového sídla školy,školského časopisu Fajnovinky, v regionálnej tlači, hľadať účinné metódy na zlepšenie správania sa žiakov prostredníctvom kamerového systému.

  Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

  Úlohy vyplývajúce z POP

  1.Do obsahu jednotlivých učebných predmetov implementovať prierezové témy:osobnostný a sociálny rozvoj, mediálnu výchovu, environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu, multikultúrnu výchovu, dopravnú výchovu, ochranu života a zdravia, tvorbu projektu a prezentačné zručnosti

  Z:Všetci PgZ

  T: priebežne

  2.Do tematických výchovno-vzdelávacích plánov a plánov tr. učiteľa zapracovať úlohy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu, so vzdelávaním v oblasti finančnej gramotnosti, ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža, ženy, predchádzať diskriminácii, xenofóbii, intolerancii a rasizmu organizovaním besied, súťaží, tematických výstav, divadla, výchovných koncertov.

  Z:Vedúci MZ a PK, všetci PgZ

  T: 20.9.

  3. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov. Zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácii a širokej verejnosti.

  Z: všetci PgZ

  T: priebežne

  4. Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.

  Z: vedenie školy

  T: priebežne

  5. Rozpracovať v ŠkVP účinné vzdelávacie stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti vo všetkých predmetoch.

  Z: Všetci PgZ

  T: 20.9.

  Úlohy vyplývajúce z analýzy výchovno- vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok

  1.Zvýšiť informačné kompetencie PgZ, využívať edukačné a informačné portály, pokračovať v informatizácii

  Z:Všetci PgZ, vedenie školy

  T: priebežne

  2.IKT využívať na výchovno-vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania (ŠKD, záujmová činnosť).

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, vedúci ZÚ, ŠKD

  3. Vytvárať prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  4.Zvyšovať úroveň výučby cudzích jazykov posilňovaním CJ v učebnom pláne, zapájaním sa do súťaží, tvorbou projektov

  Z: PK jazykov

  T: priebežne

  5. Zintenzívniť kontrolnú činnosť. Účinnosť vnútornej kontroly školy zvyšovať dôslednou analýzou zistení konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov.

  Z: vedenie školy

  T: priebežne

  6. Uskutočniť polročné previerky

  Z. vedenie školy

  T: február

  7.Zlepšenie úspešnosti žiakov 9.ročníka v celoslovenskom Testovaní 9 zvýšením záujmu žiakov o predmet zapájaním žiakov do súťaží, zintenzívnením testovania od nižších ročníkov, zapájaním žiakov do Kompara

  T: priebežne

  Z: vyuč. SJL, MAT

  8. Zvýšiť úroveň vyučovania SJL, venovať pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.

  T: úloha stála

  Z: vedenie školy, PK SJL

  9.Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskej knižnici a ŠKD.

  Vytvárať podmienky pre realizáciu vyučovania a voľnočasových aktivít v školskej knižnici.

  T: stály

  Z: vedenie školy,

  10. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy a v súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc zapojiť sa do súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

  Z: Ru

  T: priebežne

  11. Pokračovať v práci školského parlamentu

  Z: vedenie školy

  T: priebežne

  12.Pokračovať vo vysielaní školského rozhlasu a vydávaním školského časopisu Fajnovinky

  Z: Sl

  T: priebežne

  13.Pokračovať vo vedení školskej kroniky

  Z: Mi

  T: priebežne

  14. Vytvárať optimálne podmienky vo vyučovacom procese pre žiakov i pre vyučujúcich. T: priebežne

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  15.Vytvárať pokojnú, tvorivú atmosféru v pracovnom kolektíve. Zapájať kolektív do riešenia problémov pracoviska s cieľom budovania kolektívnej zodpovednosti a spájania osobnej zodpovednosti s kolektívnou. Vštepovať pracovníkom spoluzodpovednosť za šírenie myšlienok školy, za jej pozitívnu propagáciu.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy + pedag. zamestnanci

  16.Zabezpečovať kvalitné vzdelávanie vo všetkých vyučovacích predmetoch. Zlepšovať pripravenosť žiakov na prechod z prvého stupňa na druhý.

  T: úloha stála

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  17.V záujme trvalej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu klásť dôraz na výber optimálnych foriem a metód práce s ohľadom na efektívnosť.

  T: úloha stála

  Z: vedenie + vyučujúci

  18.Zvyšovať úctu voči starším a venovať pozornosť témam starších ľudí na vyučovacích predmetoch a v rámci triednických hodín.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  19. Organizovať školské turnaje a preteky, súťaže a aktivity s telovýchovným zameraním. T: stály, plnenie priebežne

  Z: pedag. zamestnanci + vyuč. Tv

  20. Sledovať výkonnostný rast žiakov.

  T: 2 x ročne

  Z: vyuč. TEV

  21. Rozvíjať záujmovú činnosť prostredníctvom CVČ vo všetkých oblastiach, aby každý žiak školy mohol účelne a zmysluplne stráviť svoj voľný čas. Organizovať celoškolské súťaže s určitým zameraním a naďalej podporovať výchovu mimo vyučovania v rámci školského klubu detí.

  T: T:stály

  Z: vedenie školy, ped. zam. + ŠKD

  22.Podporovať zapojenosť školy do projektov,

  T: úloha stála

  Z: vedenie školy, pedag. pracovníci

  23.Skvalitnením spolupráce so zriaďovateľom umožniť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia pravidelne navštevovať ŠKD s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.

  T: stály

  Z: vedenie školy, vych.ŠKD

  V rámci cudzích jazykov

  1. Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovať inovatívne metódy a formy výučby, ktoré u žiakov rozvíjajú samostatnosť a tvorivý prístup k práci, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, tvorivé zážitkové metódy, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy, riadená a voľná diskusia, riešenie problémových úloh.

  T: stály

  Z: Vyuč. CJ

  2. Pri vyučovaní CJ eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.

  T: stály

  Z: vyuč. CJ

  3. Pokračovať v organizácii aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

  T:

  Z: vyuč. CJ

  V rámci environmentálnej výchovy

  1.V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju osobnosti. Zamerať sa na zdravé potraviny, trvale udržateľné energie, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

  T: priebežne

  Z: vedenie, pedag. zamest., koordinátor ENV

  2. Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, so širšou školskou komunitou.

  T: priebežne

  Z: koordinátor + pedag. zamestnanci

  3. Viesť žiakov k uvedomelej spotrebe a vytváranie správnych postojov a správania k životnému prostrediu - projekt Recyklohry, zber papiera

  T: priebežne

  Z: pedag. zamestnanci

  4. Dôsledne zabezpečiť šetrenie energiami, vodou a šetrenie školského majetku prenesením zodpovednosti v triedach na triedne kolektívy žiakov.

  T: stály

  Z: vedenie školy, tr. učitelia

  5. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom a uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete.

  T: priebežne

  Z: koordinátor + pedag.zamestnanci

  V rámci bezpečnosti a prevencie závislosti od drog a iných omamných látok

  1. Dbať na osvojovanie a upevňovanie základných mravných noriem, t.j. osvojenie si základných pravidiel slušnosti a kultúry správania žiakov v škole i mimo nej.

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  2.Dbať na dodržiavanie ustanovení školského poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia a PO. V rámci zvyšovania bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečiť výcvik na Detskom dopravnom ihrisku v Turzovke.

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  3.Mimoriadny dôraz klásť na výchovnú zložku učebného procesu s cieľom zvyšovať morálne kvality žiakov a odstraňovanie škodlivých návykov. Uskutočňovať účinnú a zmysluplnú prevenciu negatívnych javov v správaní žiakov.

  T: úloha stála

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  4. Ako prevenciu obezity propagovať zdravý životný štýl. Propagácia zdravého životného štýlu a prevencie výživou - prednášky, aktivity, školský mliečny program, školské ovocie. Zapájať sa do kampaní: "Odstráň obezitu" a projektu "Hovorme o jedle"

  T: stály

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  5. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.

  T: stály

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  6. Rozvíjať pohybové aktivity žiakov, zvyšovať ich fyzickú zdatnosť, ochranu a podporu zdravia. Aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť - využiť možnosti CVČ. Cieľavedome využívať prestávky a relaxačné chvíľky. Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov, uplatňovaniu netradičných telovýchovných prostriedkov a pohybových aktivít, ktoré nevyžadujú náročné priestorové a materiálne podmienky. Využívať na tieto účely posilňovňu, športové ihrisko.

  T: stály

  Z: vyučujúci Tv, ostatní pedag. prac.

  7.Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP.

  T: stály

  Z: pedag. zamestnanci

  8. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou realizovať len odborne garantované preventívne programy.

  T: stály

  Z: vedenie + koordinátor

  9. Realizovať aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie, kriminality, šikanovania, záškoláctva, bezpečného používania internetu, aktivity v oblasti predchádzania obchodovania s ľuďmi (www.bezpre.sk)

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: koordinátor, ped. zam., vedenie

  10. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011-2014 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami CPPPaP na tému riziká práce v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou.

  T: priebežne

  Z: koordinátor prevencie

  Odborný rast pedagógov a zamestnancov školy

  1. V oblasti kontinuálneho vzdelávania vytvárať podmienky pre vyučujúcich v záujme ich odborného a pedag. rastu v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Zabezpečiť pomôcky a metodický materiál stimulujúci rozvoj finančnej gramotnosti.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  2.Podporovať aktivity učiteľov smerujúce k rozširovaniu vlastnej počítačovej gramotnosti (cyklické vzdelávanie, rozširujúce vzdelávanie, využívanie portálov - infovek.sk, modernyucitel.sk, a pod. Vytvárať priaznivé podmienky na zavádzanie inovačných pedag. metód s využitím IKT (informačných a komunikačných technológií)

  T: úloha stála

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  3. Zvyšovať informačné kompetencie učiteľov.

  Zvyšovať informačné kompetencie vychovávateľov na rôznych používateľských úrovniach. T: stály

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  V rámci VMR

  1. Z zmysle Národného programu duševného zdravia realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia.

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: vedenie, pedag. zam. + koord. Halásová

  V priamej pedagogickej činnosti

  * ku každému jednotlivému žiakovi voliť taký prístup, ktorý zohľadňuje jeho individuálne, charakterové, mravné a rozumové danosti,

  * vo výchovno - vzdelávacej práci neustále venovať pozornosť žiakom so ŠVVP a talentovaným žiakom, aby sa náležite rozvíjali ich prirodzené danosti,

  * slaboprospievajúcim žiakom venovať osobitnú pozornosť, na hodinách voliť postupy diferencovanej činnosti pri výklade, precvičovaní i upevňovaní učiva.

  T: stály

  Z: vedenie školy, pedag. zamestnanci

  Úlohy v nasledovných oblastiach:

  Jazyk a komunikácia

  Matematika a práca s informáciami

  Príroda a spoločnosť

  Človek a hodnoty

  Človek a svet práce

  Umenie a kultúra

  Zdravie a pohyb

  budú rozpracované v plánoch práce jednotlivých MZ a PK, ktoré budú tvoriť prílohu tohto plánu.

  Práca so žiakmi so ŠVVP

  1.Vytvárať podmienky pre začlenenie žiakov s diagnostikovanými ŠVVP, umožniť používanie kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese

  Z: vedenie školy

  T: priebežne

  2. Vypracovať IVP pre začlenených žiakov. Konzultovať ich s poradenským zariadením

  Z: špec. ped., tr. uč

  T: do 30.9.

  3. Pracovať so žiakmi podľa presne stanoveného časového harmonogramu a plánu špeciálneho pedagóga.

  Z: vedenie školy, špec. ped.

  T: priebežne

  4. Spolupracovať s pracovníkmi z CPPPaP

  Z: špec.ped.

  T: priebežne

  5.Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť.

  Z: Všetci PgZ

  T: priebežne

  6.Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom, ak z tejto príčiny nemá možnosť splniť alebo vykonať ich lepšie

  Z: všetci PgZ

  T: priebežne

  7. Na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP zabezpečiť asistenta učiteľa pre žiačku 4.ročníka, ktorá je zdravotne oslabená.

  Z: RŠ

  T: do 08.09.

  Oblasť riadenia školy a zástupcu riaditeľa školy

  Úlohy riaditeľa školy:

  a) skvalitňovať riadiacu prácu,

  b) podporovať aktívnu účasť ostatných kolegov na riadení, rešpektovať ich názory, pričom sa nezbavovať zodpovednosti a obhajovať aj rozhodnutia, s ktorými nemusí súhlasiť,

  c) plánovanie činnosti školy robiť na základe pripomienok kolegov, zamestnancov školy, rodičov a žiakov. Musí byť reálne a vo veľkej miere splniteľné. Rešpektovať rozhodnutia rady školy a ZRŠ,

  d) kontrolovať a hodnotiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho efektívnosť, komplexnosť a tvorivosť, vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Využívať na to hospitačnú činnosť, testy a previerky, výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka, porovnávania s inými školami, konzultácie s pedagógmi a rodičmi, pozorovanie celkovej atmosféry v triedach. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. Získané poznatky následne analyzovať a priebežne vyhodnocovať na pracovných poradách a zasadnutiach metodických orgánoch. Zabezpečiť tak spätnú väzbu,

  e) činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení. Podnecovať pedagógov k zvyšovaniu svojej odbornosti a kvalifikovanosti a to účasťou na metodicko-vzdelávacích podujatiach, prácou v metodických orgánoch školy, poskytovaním pomoci začínajúcim a študujúcim pedagógom, rozširovaním poznatkov zo špeciálnej pedagogiky, štúdiom odbornej literatúry a odborných periodík,

  f)stabilizovať personálne pedagogický kolektív tak, aby boli zastúpené rovnomerne jednotlivé odbornosti. Snažiť sa získať kvalifikovaných učiteľov pre potrebné odbornosti z vnútorných ale aj vonkajších zdrojov. Pri výbere nových zamestnancov prísne dodržiavať kritériá odbornosti a požiadavky školy,

  g) upevňovať a skvalitňovať medziľudské vzťahy a pracovnú disciplínu. Vyzdvihovať pozitíva a všetko to, čo prispieva k dobrej povesti školy. Nezhody a rozpory riešiť na mieste na to určenom, na pedagogických radách. Dbať na dodržiavanie pracovného poriadku, Zákonníka práce a náplne práce jednotlivých zamestnancov,

  h) podporovať zvyšovanie úrovne práce metodických orgánov školy, koordinátorov jednotlivých výchov a riadiacich pracovníkov,

  i) primárne sa snažiť zlepšovať povesť školy na verejnosti,

  j) žiadať od pedagogických aj nepedagogických zamestnancov profesionálny prístup k svojim povinnostiam v škole i na verejnosti,

  k) maximálne efektívne narábať s pridelenými finančnými prostriedkami, obstarávať len tie veci, ktoré sú prospešné a využiteľné pre viacerých zamestnancov, prípadne žiakov. Viesť žiakov a zamestnancov školy k šetreniu s energiami a vodou,

  l) dbať na bezpečnosť žiakov a zamestnancov pri výkone svojich povinnosti počas vyučovania, školských akcií, výletov, exkurzií a údržbe priestorov školy,

  m)rozvíjať spoluprácu so spoločenskými organizáciami, športovými klubmi, inými vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a sponzormi školy.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  Rada školy

  - zúčastňovať sa zasadnutí RŠ na požiadanie jej členov a vyjadrovať sa k predloženým otázkam,

  - predkladať RŠ všetky dokumenty a materiály v zmysle zákona č. 596/2003.

  T: priebežne podľa požiadavky RŠ

  Z: vedenie školy

  ZRŠ

  - uskutočňovať triedne a celoškolské ZRŠ

  - úzko spolupracovať s rodičmi pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov,

  - snažiť sa zapojiť rodičov do obnovy a zlepšovania priestorov školy a do akcií uskutočňovaných školou.

  Hlavné úlohy v personálnej oblasti

  1. Zabezpečiť 100%-tnú kvalifikovanosť PgZ

  Z: vedenie školy

  T: stály

  2.Do pracovného pomeru prijímať len PgZ s aktívnou znalosťou práce s IKT

  Z: RŠ

  T: stály

  3. Aktualizovať zaradenie zamestnancov do kariérových pozícií

  Z: vedenie školy

  T: do 05.09.

  4.Vypracovať poverenie pre správcov kabinetov, triednych učiteľov,

  Z: RŠ

  T: do 05.09

  5.Aktualizovať plán kontinuálneho vzdelávnia

  Z: RŠ

  T: do 10.09.

  6. Kontrolovať plnenie dlhodobých a krátkodobých cieľov školy

  Z: vedenie školy

  T: stály

  7.Budovať neohrozené prostredie pre všetkých zamestnancov a žiakov školy

  Z: vedenie školy

  T: stály

  8.Motivovať zamestnancov k celoživotnému vzdelávaniu

  Z: vedenie školy

  T: stály

  9.Do procesu rozhodovania zainteresovať pedagogický zbor

  Z: vedenie školy

  T: priebežne

  10. Obmedzenie narúšania vyučovacieho procesu na minimum

  Z: všetci PgZ

  T: priebežne

  Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

  Škola spolupracuje s týmito organizáciami:

  Obecný úrad Olešná, Rada školy pri ZŠ s MŠ Olešná, RZ pri ZŠ s MŠ Olešná

  MKS Olešná - Deň dôchodcov, Deň matiek v KD Olešná

  Detská ambulancia v Staškove - Beseda na tému: Dospievanie

  ÚPSVaR v Čadci - Dni voľby povolania

  CPPPaP v Čadci

  Školský parlament

  CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464

  Polícia Turzovka- účasť v projekte: Správaj sa normálne!,

  HaZZ Čadca- ukážky práce hasičov

  Kysucké kultúrne stredisko Čadca- tvorivé dielne: ikebany, zdobenie perníkov, výroba ozdôb z drôtu

  Školský úrad v Turzovke- pracovné stretnutia RŠ

  Redakcia Kysuce- publikácia článkov o aktivitách školy .

  Hlavné úlohy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou

  1.Prezentácia kultúrnych programov na obecných podujatiach

  Z: Všetci PgZ

  T: priebežne

  2.Poznajme sa navzájom- výmenné návštevy s MŠ

  Z: MZ 1.-4.roč.

  T: priebežne

  3.Pravidelná aktualizácia webového sídla školy

  Z: ZRŠ

  T: priebežne

  4.Deň otvorených dverí

  Z: všetci PgZ

  T:l

  5.Spolupráca s družobnými školami v ČR a PR

  Z: vedenie

  T: priebežne

  6. Spolupráca s CPPPaP

  Z: vedenie, špec.ped, , VP

  T: priebežne

  7. Spolupráca s UPSVaR, políciou

  Z: vednie, koordinátor prim.prev.

  T: priebežne

  8. Realizovať ZÚ prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ

  Z: vedenie

  T: priebežne

  Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

  Materiálna oblasť

  - dovybavovať triedy a zborovňu moderným školským nábytkom,

  - zlepšovanie estetického vzhľadu tried, ostatných priestorov školy a školského areálu,

  - oprava školského ihriska,

  - modernizácia prístrojového a technického vybavenia školy, pomôcok

  - budovanie tematickej výzdoby chodieb školy,

  - likvidácia nepotrebných a zastaralých pomôcok a zariadenia,

  - starostlivosť a údržba školského areálu, športovísk a prístupovej cesty do školy,

  - urobiť predpísané revízie a zabezpečiť odstránenie závad zistených revíziami,

  - uskutočňovať pravidelnú údržbu budov,

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  1. Získavanie 2% z daní do Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Olešná 464

  Z: všetci PgZ v čase daňových priznaní

  2.Získavanie sponzorov

  Z: všetci PgZ

  T: priebežne

  Projekty

  Celoročné, celoškolské projekty:

  Názov projektuZodpovednosťTermín
  RecyklohryRŠ, ZRŠpriebežne
  Správaj sa normálneZRŠpriebežne
  Školský mliečny programRŠ, ZRŠ TUpriebežne
  Školské ovocieRŠ, ZRŠ, TUpriebežne
  Mesiac úcty k starším-kultúrny program v DKZRŠ, TU 1.st, SlMa, uč.VYVoktóber
  Vianočný projekt - výzdoba, pečenie medovníkov, tvorivé dielne, kult.programZRŠ, TU, vedúci krúžkovdecember
  Deň matiek - kult.programZRŠ, TU, SlMamáj
  Účelové cvičenie - ochrana človeka a zdraviavšetci PgZoktóber, jún
  Lyžiarsky kurz pre žiakov 7..roč. Ub, Va +TUjanuár/február
  Plavecký kurz pre žiakov 4.roč.Ub + uč.TSVapríl/máj
  Olympiády a súťaže podľa ponukyvšetci PgZpriebežne
  Záložka do knihy spája školyvyuč.VYV, SJL 

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  MažoretkyMgr. Martina Sloviaková
  Tanečný ZŠEmília Vrábliková
  Školská knižnicaMgr. Adriana Ruizová
  Školský časopis FajnovinkyMgr.Martina Sloviaková
  Športový I.Mgr. Martina Urbaniková
  Športový II.Mgr. Eva Staníková
  Športový III.Mária Šurláková
  Tanečný MŠDaniela Plešivčáková
  Tvorivé dielneMgr. Monika Blaskovicsová
  Výtvarný MŠEugénia Gereková

  Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

  Materská škola má dobré podmienky. Denný poriadok dodržiava psychohygienické zásady. MŠ je v prevádzke od 6,45 hod. do 16,30 hod. (9,45 hod.)

  Základná škola má dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie. Rozvrh hodín je vypracovaný v zmysle psychohygienických zásad.

  Začiatok vyučovania je o 8,00 hod., koniec vyučovania je o 14,30 hod. Voľnočasové aktivity (ZÚ) budú prebiehať v popoludňajších hodinách prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464.

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  FunkčnéEugénia Gereková MPC, Žilina
  Adaptačné   
  AktualizačnéMgr.Eva Staníková,  
  Inovačné   
  Špecializačné   
  KvalifikačnéMgr. Martina Sloviaková, Mgr.Martina Urbaniková  
  Prípravné atestačné vzdelávanie k 1.atestáciiMgr.Martina Sloviaková, Mgr.Eva Staníková, Daniela Horníková  
  Prípravné atestačné vzdelávanie k 2.atestáciiPhDr. Darina Slováková, Mgr. Martina Grochalová  

  Vnútroškolská kontrola

  viď Plán vnútornej školskej kontroly

  Záver

  Vypracoval: PhDr. Darina Slováková

  V Olešnej 28. augusta 2014

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 2.septembra 2014