Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Šk.rok 2008/2009 Šk.rok 2009/2010

  Predchádzajúce roky

  Šk.rok 2008/2009

  Záverečná správa

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2008/2009


   

  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,

  jej výsledkoch a podmienkach

  Základnej školy s materskou školou Olešná 464

  za školský rok 2008/2009

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  A. Základné identifikačné údaje

  Názov školy

  Základná škola s materskou školou Olešná 464

  Adresa školy

  023 52 Olešná - Polgruň 464

  Telefón

  041/ 4346155

  E-mail

  zsmsolesna@centrum.sk

  www stránka

  zsmsolesna.edupage.sk

  Zriaďovateľ

  Obec Olešná

  Vedúci zamestnanci školy

  Riaditeľ

  Mgr. Emília Beleščáková

  ZRŠ pre ZŠ

  Mgr. Mária Perďochová

  ZRŠ pre MŠ

  Daniela Plešivčáková

  Vedúca ZŠS

  Alena Korčeková

  Rada školy

  Rada školy sa na zasadnutiach vyjadrovala ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ku skladbe voliteľných a nepovinných predmetov, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkov školy, k rozpočtu školy a výsledkom hospodárenia a materiálnemu zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Predseda

  Ferenčáková Anna

  Pedagogickí zamestnanci

  Horníková Daniela

  Nepedagog. zamestnanci

  Kotasková Štefánia

  Zástupcovia rodičov žiakov ZŠ

  JUDr.Korduliak Jozef

   

  Mgr.Janíková Monika

  Husárová Zuzana

  Zástupcovia rodičov žiakov ZŠ

  Lištvanová Martina

  Zástupcovia zriaďovateľa

  RSDr. Kubiš Anton

   

  Ing. Slovák Martin

  Červenec Jozef

  Delegovaný zástupca organizácie, ktorý sa podieľa na vzdelávaní a výchove v škole

  Šedivá Soňa

   

   

   

  Poradné orgány školy

  1. Gremiálna rada riaditeľa- je zložená z vedúcich zamestnancov školy a ekonómky. Schádza sa spravidla raz za mesiac.

  2. Pedagogická rada školy- je najvyšším orgánom školy , ktorý rozhoduje o výchovno - vzdelávacom procese školy. Jej členovia sú všetci pedagogický a výchovní zamestnanci školy. Schádza sa spravidla jedenkrát za štvrťrok.

  3. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Olešná- výbor RZ tvorí 13 členov - zástupcov za jednotlivé triedy. Je iniciatívnym orgánom rodičov a schádza sa spravidla raz za štvrťrok.

  4. Metodické združenie a predmetové komisie

   

  Názov MZ a PK

  Vedúci

  Zastúpenie predmetov

  PK Humanitných predmetov

  Mgr.Pionteková Ivana

  SJL, AJ, D

  MZ 1. - 4. roč.

  Mgr.Urbaníková Martina

  SJ,M,VV,TV,HV,Prv,P,Vl,PV,ŠKD

  PK Prírodovedných predmetov

  Mgr.Nohová Mária

  M, F, PR-Bio, Z-Geo, CH

  PK Esteticko-vých. predmetov

  Mgr.Jozeková Helena

  VV, TV, OV, HV, TchV

   

  B. Údaje o počte žiakov

   

   

   

  1. Základná škola Stav k 15. septembru 2008 Stav k 31. augustu 2009

  Tried 10 10

  Žiakov spolu 163 163

  1. trieda 11 11

  2. trieda 19 19

  3. trieda 20 20

  4. trieda 12 / z toho 1 integr./ 12/z toho 1 integr./

  5.A trieda 15 /z toho 1 integr./ 15 /z toho 1 integr./

  5.B. trieda 12 /z toho 1 integr./ 12/z toho 1 integr./

  6.trieda 24 24

  7. trieda 19 /z toho 1 integr./ 19 /z toho 1 integr./

  8. trieda 15 /z toho 1 integr./ 15/z toho 1 integr./

  9. trieda 16 /z toho 1 integr./ 16/z toho 1 integr./

  2. Školský klub detí

  Oddelení 2 2

  Detí spolu 50 50

  1. oddelenie 25 25

  2. oddelenie 25 25

  3. Materská škola

  Tried 3 3

  Detí spolu 48 55

  1. trieda 16 19

  2. trieda 15 16

  3. trieda: 17 20

   

  C. 1. a/ Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ:, 13, z toho 8 dievčat,

  - 2 žiaci odklad školskej dochádzky,

  - všetci žiaci sú zaškolení v MŠ.

  a/ Počet zapísaných žiakov do MŠ: 21

   

  2. a/ Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy:

  Gymnázium: 2 žiaci 12,5%

  SOŠ: 1žiak 6,25%

  SOU s maturitou: 5 žiak 50%

  SOU bez maturity: 8 žiakov 6,25%

  20 žiaci 9. ročníka boli na stredné školy prijatí so zreteľom na dosiahnutý

  prospech, 1 žiak na základe výsledkov talentových prijímacích skúšok.

   

  b/ Umiestnenie žiakov nižších ročníkov na stredné školy:

  OA bilingv. 1 žiačka 6,7%

   

  Žiaci 5.ročníka: Pre nedostatok uchádzačov 8-ročné gymnázium nebolo otvorené.

   

  1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov

   

   

  Prospech: 163 žiakov prospelo, neprospel: 0

   

  I. stupeň- prospeli: 62 neprospeli: 0

  Hodnotenie žiakov 1. - 4.ročníka podľa variantu A

   

  Priemerný prospech z jednotl.predmetov podľa tried

   

  Priemer jednotl.

  predmetov

  Predmet

  1.trieda

  2.trieda

  3.trieda

  4.trieda

   

  Slovenský jazyk

  1,36

  1,74

  1,85

  1,58

  1,70

  Matematika

  1,09

  1,74

  1,75

  1,75

  1,58

  Prvouka

  __

  1,32

  __

  __

  1,32

  Vlastiveda

  __

  __

  1,45

  1,25

  1,35

  Prírodoveda

  __

  __

  1,45

  1,25

  1,35

  Priemer triedy

  1,23

  1,60

  1,63

  1,46

   

               

   

  II. stupeň- prospeli:101 neprospeli: 0

   

  Hodnotenie žiakov 5. – 9. ročníka

   

  Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

  Priemer jednotl.

  predmetov

  Predmet

  5.A tr.

  5.B tr.

  6.trieda

  7.trieda

  8.trieda

  9.trieda

   

  Slovenský jazyk

  2,87

  2,33

  2,33

  2,26

  2,0

  2,38

  2,36

  Anglický jazyk

  2,53

  2,42

  2,54

  2,32

  2,2

  2,75

  2,46

  Dejepis

  1,87

  1,83

  2,04

  2,16

  1,93

  2,56

  2,07

  Zemepis/Geo

  1,4

  1,58

  1,75

  1,74

  1,53

  2,13

  2,03

  Matematika

  2,13

  2,33

  2,42

  2,16

  2,73

  2,69

  2,41

  Prírodopis/Bio

  2,2

  1,42

  1,79

  2,11

  2,53

  2,75

  2,13

  Fyzika

  2,08

  2,16

  2,13

  2,31

  2,17

  Chémia

  2,2

  2,88

  2,54

  Priemer triedy

  1,73

  1,69

  1,78

  1,77

  1,77

  2,06

   

   

   

  Výsledky MONITOR 9 – 2009

   

  Žiaci našej školy dosiahli v testoch priemerné výsledky.

   

  Dosiahnutá priemerná úspešnosť: - v rámci školy - v rámci SR

  Matematika: 38,1 % 53,0 %

  Slovenský jazyk: 50,0 % 61,3 %

   

  Správanie

   

   

  Pochvaly: - za výborný prospech 38 žiakov,

  - za vzornú dochádzku 7 žiakov,

  - za reprezentáciu školy v súťažiach 6 žiakov.

   

  Výchovné opatrenia:- napomenutie triednym učiteľom udelené 7 žiakom,

  - pokarhanie triednym učiteľom 4 žiakom,

  - pokarhanie riaditeľom školy 4 žiakom.

   

  Znížené známky zo správania: II. stupeň – uspokojivé ... 3 žiaci,

  III. stupeň – menej uspokojivé ...1 žiak.

   

  Dochádzka

   

  Celkový počet vymeškaných hodín:

   

  - ospravedlnených - 10 979 h, priemer na žiaka 67,4 h

  na I. stupni - 2 417 h, 39,0 h

  na II. stupni- 8 562 h, 84,8 h

   

  - neospravedlnených- 2 h, 0,01 h

   

  F. Zoznam uplatňovaných učebných plánov

   

  Materská škola: Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ

  Základná škola :I. stupeň: Školský vzdelávací program ISCED 1 pre 1. ročník,

  II. stupeň: Školský vzdelávací program ISCED 2 pre 5.ročník,

  vypracovaný v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. a 2. stupeň ZŠ v SR

  a Učebné plány pre 2. – 4. ročník ZŠ a 6. – 9. ročník, ktoré schválilo MŠ SR

  dňa 14. mája 2003 číslom 520/2003-41 s platnosťou od 1.septembra 2003.

   

  I. stupeň: učebné plány pre 2.-4.ročník ZŠ – variant 1 (základný).

  Nepovinné predmety – anglický jazyk – 4 hodiny /3. a 4. roč./

   

  II. stupeň: učebné plány pre 6.-9. ročník – variant 2.

  Rozširujúce hodiny boli použité na posilnenie matematiky v 7.-9.roč.

   

   

  G. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného

  predpokladu pedagogických zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikácie

   

   

   

  Zamestnanci

  Počet

  PZ

  NZ

  Z počtu PZ

  Kvalif.

  Nekvalif.

  Doplň.kvalif

  Základná škola

  x

  15

  6

  15

  Školský klub detí

  2

  2

  2

  Materská škola

  5

  4

  1

  4

  Školská jedáleň

  3

  3

  Spolu

  x

  x

  x

  x

   

  Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci

  NZ – nepedagogickí zamestnanci

   

   

  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov

   

   

   

  Predmet

  Odbornosť v %

   

  Predmet

  Odbornosť v %

   

  1.- 4. ročník v (sumáre)

  96,9

  Občianska výchova

  0

  Slovenský jazyk

  62,5

  Technická výchova

  44,4

  Anglický jazyk

  100

  Výtvarná výchova

  83,3

  Dejepis

  0

  Hudobná výchova

  0

  Zemepis

  100

  Telesná výchova

  0

  Matematika

  100

  Náboženská výchova

  100

  Fyzika

  75

  Nepovinné predmety:

   

  Chémia

  0

  Anglický jazyk

  0

  Prírodopis

  22,2

   

   

   

  Celková odbornosť vyučovania: 74,2 %

  H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

   

   

   

  Forma

  vzdelávania

  Počet

  vzdelávaných

  Priebeh vzdelávania – počet

  Ukončilo

  pokračuje

  začalo

  Uvádzanie

  Rozširujúce

  X

  1

  1

  Priebežné

  X

  3

  -

  Inovačné

  X

  6

  I. kvalif. Skúška

  X

  3

   

  II. kvalif. Skúška

  4

  x

   

  4

   

   

  I. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

   

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

   

   

  Názov súťaže

  Počet žiakov

  Okresné kolo

  Krajské kolo

  Národné kolo

  Umiestnenie

  Rope skipping

  5

  5

   

   

   

  Matematický klokan

  15

   

   

  15

  2 úspešní riešitelia

  Dejepisná olympiáda

  5

  5

   

   

   

  Pytagoriáda

  7

  7

   

   

  2 úspešní riešitelia

  Ja a divadlo

  2

   

   

   

  2 ocenené práce

  Turzovka hľadá super star

  2

   

   

   

   

  Beskydská hviezdička

  2

   

   

   

   

   

   

  Aktivity

  ZŠ:Plavecký výcvik, Lyžiarsky výcvik

  Stretnutie s priateľskými školami : ZŠ Krmelín Deň Zeme

  ZŠ Katowice Športový deň

  ZŠ s MŠ Olešná Ľudové remeslá

  Deň logiky a hlavolamov, Školský časopis Vševedko

  Dni voľby povolania, Veľtrh informácií vzdelávania a zamestnanosti

   

  MŠ:Jesenná, zimná , jarná a letná vychádzka do okolia MŠ,

  Ovocníček v MŠ –poukázanie na zdravý životný štýl, Šarkániada,

  Vianočná besiedka, Prvá výpožička kníh v obecnej knižnici

  Básničkovo a Slávik v MŠ / súťaž v recitovaní a spievaní /

  Beseda s poľovníkom pri krmelci v lese, výlet ku kaplnke v Staškove Jelitov, Jazdecké dopoludnie s návštevou koníkov z farmy Raková,

  Detský karneval, Športový deň v MŠ, Bábkové divadlo v ZŠ

  Ukážka práce psovodov so psíkmi z PZ SR v Čadci v školskej záhrade,

  Zúčastňovali sme sa výtvarných súťaží- Vesmír očami detí, Krajina rozprávok,

  Moja obec,

  Posielali sme výtvarné práce do detských časopisov.

   

  Žiaci sa zúčastnili exkurzií

  Koncentračný tábor Oswienčin

  Kysucké múzeum Čadca a Kysucká knižnica Čadca

   

  Kultúrne programy

  Mikulášska besiedka ,Vianočná besiedka, Karneval, Deň matiek, Deň detí

  Rodičovský ples, Program pre dôchodcov

  Výchovné koncerty

  Sedem kozliatok , Profesor Indigo, Bábkové divadlo : Ronaldino a Kamila

   

  Školské výlety

  Orava

  Hvezdáreň v Kysuckom Novom meste

  Okolie školy

   

  Relácie do šk. rozhlasu

  Mesiac úcty k starším, Svetový deň potravín, J.A. Komenský - Deň učiteľov, Marec mesiac knihy, Apríl mesiac lesov, Bezpečnosť na cestách, Deň Zeme, Deň matiek, Deň detí, Svetový deň mlieka, Svetový deň nefajčiarov.

   

  Besedy

  Beseda so spisovateľom Antonom Pajonkom, Beseda k problematike šikanovania,

  Prevencia kriminality a trestno- právna zodpovednosť, Beseda k voľbe povolania, Beseda s lekárom na tému -Dospievanie a pohlavný život

   

   

   

  J. Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená

   

  Elektonizácia a revitalizácia školských knižníc 2008 – škola bola úspešná Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009- neúspešná Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009- neúspešná

  K. Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2008/2009 nebola na našej škole uskutočnená inšpekcia.

   

  L. Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach školy

   

  Pre MŠ sme zakúpili: detské paplóny, vankúše, hračky didakt. pomôcky, metod. materiál k práci podľa ISCED 0,detskú a pedagog. literatúru. Bola prevedená rekonštrukcia sociálneho zariadenia na 2. poschodí , zakúpili sa detské WC, obkladačky a dlažba na rekonštrukciu soc. zariadenia na 1. poschodí ,ktorá sa bude konať počas letných prázdnin.

  ZŠ: Materiálno – technické vybavenie školy je na primeranej úrovni.

  Dve triedy boli vybavené novým školským nábytkom.

  Boli zakúpené: - dataprojektor a plátno,

  - počítač multifunkčné zariadenie pre účtovníctvo,

  - počítač do žiackej knižnice /z projektu/,

  - metodický materiál, časopisy, knihy a závesné mapy ,

  - metodický materiál a hry pre ŠKD,

  - kancelársky stôl a nábytok do riaditeľne,

  - automatická práčka a vysávač.

   

  Priestorové podmienky školy sú obmedzené.

  Škola nemá dostatok priestorov – učební, čo obmedzuje delenie tried

  na skupiny, chýbajú odborné učebne. Škola nemá telocvičňu.

  Zdôvodu nevyhovujúceho stavu školských dielni /po bezpečnostnej stránke –

  zlá statika budovy/ sa praktická zložka Tchv nemôže vyučovať.

  Bolo uskutočnené oplotenie areálu školy a urobený prístupový chodník z časti od

  kolónie. Rozšírili sme priestory učebne V.B, ktorá nezodpovedala hygienickým

  požiadavkám. Presťahovali sme kanceláriu a riaditeľňu.

  Počas letných prázdnin začala a v jesenných mesiacoch bude pokračovať rozsiahla

  rekonštrukcia školy – výmena zvyšných okien za plastové, výmena vchodových

  dverí, zmena strechy na sedlovú a zateplenie budovy ZŠ.

   

   

  M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej

  činnosti

   

  1. dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov: 7 305000,-Sk

  - Normatívne vo výške: 6 969 000,-Sk

  - Nenormatívne vo výške: 175 000,- Sk

  z toho : odchodné: 21 000,-Sk

  mimoriadne výsledky žiakov: 36 000,-Sk

  vzdelávacie poukazy: 118 000,-Sk

  Zostatok z 31.12.2007: 132 000,-Sk

  Zostatok k 31.12.2008: 97 000,-Sk

   

  2. Vlastné príjmy: 29 000,- Sk

  - Rodičovské združenie: 8 965,- Sk

  - Zber papiera: 1 206,- Sk

  - Fyzické osoby: 11 246,50 Sk

  - Iné nedaňové príjmy: 1 196,- Sk

  - Dar od zriaďovateľa: 5 500,- Sk

   

  Sumárny výkaz k súhrnnej správe o hospodárení školy viď prílohu /protokol/

   

   

  N. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy

   

  Materská škola:

  Stanovené ciele: Pripraviť deti na úspešný štart na ZŠ.

  Zamerať sa na zrelosť a vyspelosť v emocionálnej sfére, komunikácií detí.

  Osvojiť si základy kultivovaného rečového prejavu spis. slovenského

  jazyka prostredníctvom hier a detskej literatúry slovenských autorov.

  Sledovanie cieľa: hospitačná činnosť, overovanie vedomosti, účasť na MZ

  Vyhodnotenie cieľa:Všetky deti boli zapísané do ZŠ . Dvom deťom rodičia odložili plnenie šk. dochádzky, nakoľko sa narodili v letných mesiacoch.

  Pripraviť detí na zvládnutie požiadaviek ZŠ a plynulý prechod detí do ZŠ

  v oblasti grafomotorických zručností, dbať na správnu polohu tela detí

  a tlak grafomotorického materiálu na podložku.

  Cieľ bol splnený – všetky deti boli zapísané do ZŠ.

   

   

  Základná škola:

   

  Stanovené ciele : Umožniť žiakom získavať zručnosti práce s IKT.

  Pokračovať vo vyučovaní AJ v 3. a 4. roč. formou nepovinného predmetu.

  Dôslednou spoluprácou vyučujúcich umožniť plynulý prechod žiakov

  z I. stupňa na II. stupeň.

   

   

  Sledovanie cieľa:

  Ciele školy boli sledované hospitačnou činnosťou, overovaním vedomostnej úrovne žiakov, vzájomnými hospitáciami vyučujúcich , účasťou na zasadnutiach MZ a PK.

  Vyhodnotenie:

  Na škole bolo otvorených viacero počítačových krúžkov. Počítače boli sporadicky využívané i v priebehu výchovno-vyučovacieho procesu. V rámci vyučovania TCHV v 9. ročníku sa vyučovala informatika.

  Všetci žiaci 3.a4. ročníka navštevovali nepovinný predmet AJ.

  Vyučujúci 4. a 5 ročníka spolupracovali a vzájomne si pravidelne odovzdávali informácie o prospechu a správaní žiakov.

   

   

  O. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti , v ktorých sú

  nedostatky

   

  Silné stránky –

  MŠ: - 100% zaškolenosť,

  - ochota zamestnancov zapojiť sa do práce mimo svojho zaradenia,

  -široká ponuka aktivít pre detí,

  -dobrá spolupráca so ZŠ,

  -angažovanosť v obci,

  -chuť pedagógov vzdelávať sa,

  - primerané počty deti v triedach.

  ZŠ:-vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov,

  - záujem pedagógov o ďalšie vzdelávanie,

  - nižšie počty žiakov v triedach,

  -zapájanie sa do projektov,

  - vybavenosť IKT.

   

   

  Slabé stránky - vybavenosť MŠ učebnými pomôckami a hračkami,

  - nedostatok učební ZŠ a kabinetov

  - vyučovanie TV prebieha na chodbe, v prípade vhodného počasia

  v priestoroch okolia školy

  - neodbornosť vyučovania TV, HV na II. stupni

  - nie je možné vyučovať praktickú časť TCHV

   

  Príležitosti –dobré podmienky pre vzdelávanie deti a žiakov,

  - dobré podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií.

   

  Riziká – nepriaznivý demografický vývoj,

  - územné členenie obce spôsobuje odchod detí do ZŠ susedných obcí.

   

   

  II.

  A. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

   

  MŠ má dobré podmienky. Denný poriadok dodržuje psychohygienické zásady.

  MŠ je v prevádzke od 6,45 hod. do 16,15 hod. / 9,5 hod. /

   

  ZŠ má dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie. Rozvrh hodín je vypracovaný v zmysle psychohygienických zásad.

  Začiatok vyučovania , koniec vyučovania, dĺžka prestávok medzi vyučovacími hodinami sú prispôsobené spádovým častiam obce , autobusovým spojom medzi obcami a školou.

  Začiatok vyučovania je o 8,00hod. , koniec vyučovanie je o 13,15 hod. Voľno-časové aktivity / ZÚ/ prebiehajú v poobedňajších hodinách.

   

  B. Voľnočasové aktivity školy

   

   

   

   

  Názov záujmového

  Krúžku

  Počet

  detí

  Počet

  skupín

  Vedúci

  Domáce náuky

  16

  1

  Mgr. Perďochová

  Hudobno- pohybový

  25

  1

  Mgr. Sloviaková

  Počítačový

  27

  2

  Mgr. Grochalová

  Počítačový

  12

  1

  Mgr. Bytčánek

  Počítačový

  13

  1

  Horníková

  Stolnotenisový

  30

  2

  Ing. Halásová/ Mgr. Mikovčák

  Športový

  16

  1

  Mgr. Jozeková

  Rozhlasový

  4

  1

  Mgr. Nohová

  Umelecká činnosť

  18

  1

  Mgr. Blaskovicsová/Mgr.Pavlišinová

  Ruský jazyk

  8

  1

  Mgr. Pionteková

  Zábavná slovenčina

  8

  1

  PhDr. Slováková

  Anglický jazyk

  21

  1

  Mgr. Straková

  Matematika

  9

  1

  Mgr. Straková

  Počítačový

  14

  1

  Mgr. Straková

  Počítačový

  10

  1

  Mgr. Blaskovicsová/Mgr. Pavlišinová

  Športový

  19

  1

  Mgr. Urbaniková

   

  Vzdelávací poukaz odovzdalo škole 135 žiakov /zo 163 žiakov školy /.

   

  C. Spolupráca školy s rodičmi a okolím

   

  Spolupráca školy s rodičmi je zabezpečená a realizovaná cez triednych dôverníkov, ktorí sú v tomto smere nápomocní predsedovi RZ Mgr. Monike Janíkovej. Triedni dôverníci sú volení na 1. triednom RZ. Triedni dôverníci nanášajú podnety, návrhy, problémy triednemu učiteľovi a ten následne na vedenie školy. Plenárne RZ sa uskutočňujú dvakrát v školskom roku. Triedne RZ podľa potreby a situácie v triede, najmenej však dvakrát okrem plenárnych RZ. Na škole pracuje špeciálny pedagóg, ktorý je rodičom nápomocný v prípade problémov dieťaťa so zvládaním učiva alebo pri podozrení na poruchu učenia. Na škole pracuje výchovná poradkyňa , ktorá je rodičom k dispozícii podľa potreby.

  Rodičia pomáhajú aj pri organizovaní aktivít v MŠ.

   

  Spolupráca školy a verejnosti

  Spolupráca so zriaďovateľom školy, radou školy a rodičovským združením hodnotíme ako dobrú.

  Škola spolupracuje aj so Školským úradom v Turzovke, detským lekárom v Staškove, CPPPaP v Čadci a Kysuckom Novom Meste, CVČ v Čadci a Turzovke. Spoluprácu s menovanými subjektmi hodnotíme ako dobrú.

  MŠ spolupracuje so zriaďovateľom, veľmi dobrá neformálna spolupráca je so ZŠ .

  Kladne môžem hodnotiť aj spoluprácu s MKS v obci .

  Spolupráca s logopédom a pediatrom je iniciovaná len zo strany MŠ .

  Poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli k zlepšeniu pracovných podmienok žiakov a zamestnancov. Škola chce dobre a ochotne spolupracovať so všetkými ,s ktorými prichádza do styku. Škole záleží na tom , aby bola hodnotená verejnosťou dobre a pozitívne.

  Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   

   

   

  V Olešnej, 25. augusta 2009 Mgr. Emília Beleščáková

  riaditeľka školy