• História školy

    • V školskom roku 2020/2021 si pripomíname 60 rokov od prvého vstupu žiakov do našej školy. Škola za ten čas prežila rôzne obdobia - obdobie úspechov, ale aj kríz, kedy sme museli zápasiť s nedostatkom financií na rozvoj školy. Najdôležitejší je fakt, že škola ustála všetky výzvy a z jej brán vyšlo za toto obdobie množstvo úspešných mladých ľudí, pripravených na nový život. 

     História súčasnej budovy Základnej školy s materskou školou v Olešnej - Polgrúni

     História školy sa začala písať v roku 1960, keď stavbári zo Žiliny pritiahli na širokú pažiť neďaleko zurčiacej Olešňanky buldozér, bager, postavili doštené skladisko a stroje sa zahryzli do zeme. Občania Olešnej sa hneď dozvedeli, že prišli postaviť školu, v ktorej bude 9 tried, každá s veľkými oknami, vodovodom a ústredným kúrením. Vo februári 1960  sa začali kopať základy a už koncom decembra 1960 bola stavba školy dokončená. Školský rok 1961-62 sa začal ešte v starej školskej budove. Vyučovanie bolo dvojzmenné. Slávnostné otvorenie novej školy  sa uskutočnilo v roku 1961.  Od 3. septembra 1979 bola pri škole zriadená ŠD pre žiakov 1.-4. ročníka. Za 60 rokov prešli bránami tejto školy stovky žiakov, ktorí s láskou spomínajú na mladé letá prežité  v školských laviciach. Škola však za ten čas veľmi zostarla, preto bola postupne obnovená a na sklonku roka 2009 oblečená do nového - mladistvejšieho šatu. 

      

     Prehľad najdôležitejších udalostí v histórii školy:

     Pred otvorením školy na Polgrúni

     1914-1917- učilo sa v starej dvojtriednej drevenej škole

     1953- učilo sa v provizórnej miestnosti bývalej krčmy U Nekoranca

     1961-6.februára 1961 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej školy - Základná deväťročná škola v Olešnej

     - slávnostného otvorenia školy sa zúčastnili zástupcovia obce a okresu, všetci učitelia, žiaci a veľa rodičov z Olešnej, Staškova a Klokočova

     -počet žiakov v škole bol 216, riaditeľom bol Ján Pinčík

     1962/1963-v marci 1963 bola daná do prevádzky Školská jedáleň pri ZDŠ v Olešnej–zapísaných bolo 40 stravníkov

     1965-v novembri sa rozšírila chrípka, denne sa nezúčastňovalo vyučovania  10-15 žiakov z 1.triedy

     1966-prevedená oprava starej školskej budovy, najmä severnej časti kuchyne a školskej dielne

     1967-čiastočná úprava futbalového ihriska-drobné práce robili žiaci a učitelia

     1970/1971- pionieri sa zapojili do celoštátnej hry:“ Cesta za červenou zástavou“

     1972- prevedená kolaudácia mostu cez rieku Olešňanka, ktorý umožnil dobrý prístup žiakom  do školy

     1973/1974- začalo podávanie mliečnych desiat pre 74 žiakov, ktoré  pripravovali  kuchárky v ŠJ

     1975/1976 –v rámci týždňa pracovnej aktivity odpracovali zamestnanci školy pri úprave okolia školy 483 hodín

     1976/1977- bola pripojená ZDŠ 1.-5.roč. Olešná-Potôčky k tunajšej škole

     1977/1978- škola nadviazala družbu s českou školou ZDŠ Veřovice

     1979/1980-bola zrušená ZDŠ -1.-4.roč. Klokočov -Hrubý Buk a priradená k našej škole

     1982/1983 –žiaci 4.roč. sa zúčastnili plaveckého výcviku v Třinci a zrušil  sa 9.ročník

     1984/1985 – sa uskutočnila celonárodná Spartakiáda a mladšie aj staršie žiačky našej školy vystúpili na jej obvodovom a okresnom kole

     1985/1986 – bola vykonaná komplexná inšpekcia

     1986/1987-pionieri odpracovali pri úprave okolia školy 1300 hodín v čase Soboty pracovnej cti a Týždňa pracovnej aktivity

     1987/1988-v škole bola inštalovaná putovná výstava obrazov akademického maliara Miroslava Cipára, rodáka z Turzovky

     1989/1990- riaditeľa J.Pinčíka vystriedal Mgr. Peter Srvátka

     -upravilo sa okolie školy - vysadená kvetinová skalka, upravený bol športový areál - basketbalové a tenisové ihrisko, boli zakúpené dva nové počítače, farebný televízor, video

     1991/1992 –novou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Anna Šamajová, zakúpili sa nové stoly do špeciálnej učebne, zrealizovala sa aj oprava strechy a vodárne

     1994/1995 – začala sa rekonštrukcia kotolne na tuhé palivo

     1995/1996- novým riaditeľom sa stal Mgr.Štefan Šurlák, bolo zriadené prípravné oddelenie MŠ v priestoroch ZŠ

     -z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa uskutočňovali len nutné opravy, modernizácia školy prebiehala len vďaka finančným darom sponzorov

     1999/2000- nastala zmena v riadení školy, do funkcie riaditeľa školy bola vymenovaná Mgr. Emília Beleščáková a zvýšila sa miera vyučovacej povinnosti učiteľa ZŠ na 23 hodín

     -úprava priestorov toaliet

     2000/2001- 22.1. 2001 sa uskutočnil 1.reprezentačný rodičovský ples

     -dňa 6.2.2001 uskutočnila sa oslava 40.výročia založenia školy, na ktorej prvý krát vystúpili naše mažoretky

     2001/2002- škola začala vydávať školský časopis „VŠEVEDKO“

     2002/2003- v rámci projektu PISSA sa uskutočnilo testovanie 15-ročných žiakov

     2003/2004-bola zriadená prvá počítačová učebňa

     1.7.2004 – došlo k spojeniu MŠ so ZŠ Olešná a vznikol právny subjekt ZŠ s MŠ Olešná 464

     2004/2005 - pripravili sa priestory na vytvorenie plynovej kotolne

     -v tomto roku sa začali konať aktivity s družobnými školami (Česko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko) súvisiace s projektom SOCRATES

     2006/2007- starosta obce zabezpečoval dovoz stravy pre žiakov a zamestnancov z dôvodu rekonštrukcie školskej kuchyne

     2009/ 2010-novozriadená jazyková učebňa bola vybavená novým nábytkom, interaktívnou tabuľou a IKT technikou na výučbu cudzích jazykov

     2010/2011-oslava 50.výročia založenia školy, uvedenie loga školy, hymny a školského časopisu Fajnovinky na základe žiackych návrhov

     2010 – 2012 -budova školy prešla komplexnou rekonštrukciou - zateplenie, strecha, výmena okien, rekonštrukcia tried a prezuvárne, zriadená bola druhá počítačová učebňa a posilňovňa

     2012/2013-rekonštrukcia chodby na prízemí, zborovne, riaditeľne a 3.triedy MŠ, obec zabezpečila napojenie školy na kanalizačnú a vodovodnú prípojku, začalo pracovať Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Olešná 464

     2014/2015-upravil sa školský areál – zriadilo sa detské ihrisko, vytvorili sa vhodnejšie priestory pre školskú knižnicu s čitárňou

     2016/2017-celý objekt školy  je monitorovaný kamerovým systémom    

     2017/2018-zásluhou práce ŠŠP sa zlepšili podmienky pre žiakov so ŠVVP, žiačke so zdravotným znevýhodnením bol nápomocný asistent učiteľa

     - v rámci environmentálnej výchovy sa pravidelne zapájame do aktivít ku Dňu Zeme - "Za krajšiu Olešnú", separujeme odpad

     - v škole bolo  zriadené elokované  pracovisko Základnej umeleckej školy v Turzovke

     2018/2019-Testovanie žiakov 9. ročníka - úroveň dosiahnutých kompetencií v prírodovednej gramotnosti: Človek a zdravie - 65 % Človek a pohyb - 90 % Energia okolo nás - 45 % Globálne problémy, klimatické zmeny - 45 % Človek a technológie - 50 %, žiaci 9.ročníka školy dosiahli v teste v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom  lepšie výsledky

     2019/2020-Mimoriadna situácia v dôsledku pandémie koronavírusu od 16.03 - do 30.06., vyučovali sa dištančne všetky ročníky, v júni 2020 sa vrátili do škôl žiaci 1. – 5. ročníka, posledný týždeň aj ostatní žiaci

     -škola sa v auguste zapojila do projektu Letná škola

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464