Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Olešná 464
  Adresa školy023 52 Olešná - Polgrúň 464
  Telefón041/4346155, 0948/321336, 0949/252882
  E-mailzsmsolesna@centrum.sk
  WWW stránkazsmsolesna.edupage.org
  ZriaďovateľObec Olešná

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefóne-mail
  RiaditeľPhDr. Darina Slováková  
  ZRŠ pre ZŠMgr. Monika Blaskovicsová  
  ZRŠ pre MŠEugénia Gereková  
  Vedúca ZŠSAlena Korčeková  
  Vedúca CVČMgr. Dita Vancelová  

  Rada školy

  Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrovala ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ku skladbe voliteľných a nepovinných predmetov, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k rozpočtu školy, výsledkom hospodárenia a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaDurajová Janka 
  pedagogickí zamestnanciFerenčáková Anna 
   Horníková Daniela 
  Nepedagogickí zamestnanciDurajová Janka 
  Zástupcovia rodičov žiakov ZŠKuricová Marianna 
   Bazgerová Miroslava 
   Bučková Alena 
   Bazgerová Jarmila 
  Zástupcovia zriaďovateľaIng. Duraj Peter 
   Červenec Jozef 
   PhDr. Plešivčáková Katarína,PhD. 
  Delegovaný zástupca organizácie, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní v školeIng. Moskálová Andrea 

  Poradné orgány školy

  1. Gremiálna rada riaditeľa - je zložená z vedúcich zamestnancov školy a ekonómky. Schádza sa spravidla raz za mesiac.

  2. Pedagogická rada školy - je poradným orgánom školy, ktorý prerokúva návrhy týkajúce sa výchovno - vzdelávacieho procesu školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy. Schádza sa spravidla jedenkrát za štvrťrok.

  3. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Olešná - výbor RZ tvorí 12 členov - zástupcov jednotlivých tried. Je iniciatívnym orgánom rodičov a schádza sa spravidla raz za štvrťrok.

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
  MZ 1.-4. roč.Mgr. Urbaniková Martina1.-4.roč,, ŠKDMgr. Vancelová Dita, Mgr. Blaskovicsová Monika, Mgr. Filušová Martina, Horníková Daniela, Mgr. Grochalová Martina
  PK jazykovMgr. Pionteková IvanaSJL, ANJ, RUJPhDr. Slováková Darina, Ing. Michalatová Nikol,Mgr. Ruizová Adriana, Ing. Halásová Miroslava
  PK spoločenskovedných predmetovMgr. Adriana RuizováDEJ, GEG, OBN, NAV, HUV, VYV, VYUPhDr. Slováková Darina, Mgr. Beleščáková Emília, Ing. Michalatová Nikol, Mgr. Vároš Miroslav, Mgr. Pionteková Ivana
  PK prírodovedných predmetovMgr. Nohová MáriaMAT, INF, FYZ, CHEM, BIO, TSV, SVP/TECHMgr. Beleščáková Emília, Mgr. Bobčíková Eva, Ing. Halásová Miroslava
  MZ MŠPlešivčáková Daniela Gereková Eugénia, Ferenčáková Anna, Blažeková Klára

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov ZŠ: 108

  Počet tried: 9

  Počet detí MŠ: 48

  Počet tried: 3

  z toho:

  1. trieda - celodenná prevádzka v MŠ Olešná 618

  2. trieda - poldenná prevádzka v MŠ 618

  3. trieda - poldenná prevádzka v ZŠ Olešná 464

  Podrobnejšie informácie:

  Počet žiakov školy k 15.09.2017: 108, z toho 8 začlenených

  Počet žiakov školy k 31.08.2018: 108, z toho 10 začlenených

  Počet detí MŠ k 15.09.2017 48

  Počet detí MŠ k 31.08.2018: 53


  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov9111481213161114108
  z toho ŠVVP01010221310
  z toho v ŠKD9111233    38
             
  Materská škola161913      48
             
  TriedaPočet žiakovchlapci dievčatáTriedny učiteľ      
  I.A963Mgr.Grochalová Martina      
  II.A1174Mgr. Filušová Martina      
  III.A1486Mgr.Blaskovicsová Monika      
  IV.A853Mgr.Urbaniková Martina      
  V.A1257Ing.Halásová Mirka      
  VI.A1376Mgr.Pionteková Ivana      
  VII.A16106Mgr.Bobčíková Eva      
  VIII.A1165Mgr.Beleščáková Emília      
  IX.A1477Mgr. Nohová Mária      

  § 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 9 / počet dievčat 3

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017 súčet 9 / počet dievčat 3

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0 / počet dievčat 0

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov000011415

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Rozmiestnenie žiakov 9.ročníka na stredné školy:

  Gymnázium, Čadca: 1 žiačka

  Pedagogická škola sv.Márie Goretti, Čadca: 3 žiaci

  SOŠ technická, Čadca: 4 žiaci

  SPŠ, Kysucké Nové Mesto: 2 žiaci

  SOŠ elektrotechnická, Žilina: 1 žiak

  SZŠ, Čadca: 2 žiačky

  SZŠ, Žilina: 1 žiačka

  Žiaci 5.ročníka: žiaden žiak sa nehlásil na 8-ročné gymnázium

  Žiaci 8.ročníka: 1 žiačka bola prijatá na bilingválne štúdium na obchodnú akadémiu.


   OA - 8.roč. biling.Gym 9.roč.SOŠ-študijný odborSOŠ-učebný odborSpolu
  prihlásení119415
  prijatí119415
  Počet %6,67 %6,67 %60 %26,67 % 

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJANHBIODEJDELDRVETVFYZGEGHUVCHEINVINFMATNBV
  1.A1        1   11
  2.A1        1   11
  3.A1,14        1  11,571
  4. A1,38        1  11,51
  5.A2,25 1,832    2,081  12,421
  6.A2,23 22   1,691,921,31  12,541
  7.A2,88 2,562,63   2,752,311,62,31 1,062,881
  8.A1,36 1,181,82   1,451,27 2 11,911
  9.A1,71 1,361,86   1,861,79 1,57  2,211

  TriedaOBNOBVPVCPRIPDAPVORŠFRUJSJLSPVSprSEETEHTEHTSV
  1.A     1  1 1   1
  2.A     1  1,18 1   1
  3.A  1 1,43   1,5 1   1
  4. A  1 1,13   1,38 1   1
  5.A        2,42 1 1,42 1
  6.A1,54       2,54 1  1,691
  7.A2,07       2,88 1,19 2 1,2
  8.A1,09      1,271,64 11,271,18 1
  9.A1,43      1,641,79 1   1

  TriedaTEVTKČVLAVUMVYVZEM
  1.A    1 
  2.A    1 
  3.A  1,07 1 
  4. A  1,13 1 
  5.A    1 
  6.A    1 
  7.A    1,73 
  8.A   1  
  9.A   1  

  Prospech žiakov

  Správanie žiakov:

  Za celý školský rok bolo udelených celkom 25 výchovných opatrení, 1 znížená známka zo správania na 2.stupeň a jedna znížená známka zo správania na 3.stupeň.

  Pochvaly riaditeľkou školy: 36

  Napomenutie triednym učiteľom: 12

  Pokarhanie triednym učiteľom: 4

  Pokarhanie riaditeľkou školy: 9

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A9900
  II.A111100
  III.A141400
  IV.A8800
  V.A121200
  VI.A131300
  VII.A161600
  VIII.A111100
  IX.A141400

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  1.A958064,4458064,4400,00
  2.A1163457,6463457,6400,00
  3.A1491765,5091765,5000,00
  4. A842052,5042052,5000,00
  5.A1287572,9287572,9200,00
  6.A131670128,461670128,4600,00
  7.A16131382,06123677,25774,81
  8.A1172465,8272465,8200,00
  9.A141936138,291929137,7970,50

  Výsledky externých meraní

  *

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v % v rámci školyPriemerný počet bodovÚspešnosť v % v rámci SRPriemerný počet bodov v rámci SRRozdiel
  Testovanie 9-2018 SJL1462,3 %15,663,0 %15,7- 0,7 %
  Testovanie 9-2018 MAT1461,8 %12,455,9 %11,2+ 5,9 %
         
  Testovanie 5-2017 SJL1161,5 %18,562,8 %18,9- 1,3 %
  Testovanie 5-2017 MAT1164,8 %19,564,7 %19,4+ 0,1 %
         
  KOMPARO 8-2017 SJL1158,1 % 62,8 % - 4,7 %
  KOMPARO 8-2017 MAT1149,2 % 50,4 % - 1,2 %
  Vš.štud.predpoklady1155,9 % 54,5 % + 1,4 %

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  Materská škola: Školský vzdelávací program ISCED 0 - "Kysucký čarovný chodníček" obohatený o environmentálnu výchovu.

  Základná škola:

  I. stupeň - Inovovaný školský vzdelávací program "Človek učením rastie" ISCED 1 pre 1. - 3. ročník, schválený 04.09.2017

  Školský vzdelávací program "Človek učením rastie" ISCED 1 pre 4.ročník, schválený 04.09.2017

  II.stupeň - Inovovaný školský vzdelávací program "Človek učením rastie" ISCED 2 pre 5. - 7. ročník, schválený 04.09.2017

  Školský vzdelávací program "Človek učením rastie" ISCED 2 pre 8.-9. ročník, schválený 04.09.2017


  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku1111111119

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
  iŠkVP ISCED 11.roč.ANJ1
    Prvouka1
   2.roč.SJL1
    ANJ1
    MAT1
   3.roč.SJL1
    MAT1
  iŠkVP ISCED 25.roč.ANJ1
    MAT1
    VYV1
   6.roč.ANJ1
    MAT1
    BIO1
    DEJ1
   7.roč.SJL1
    ANJ1
    MAT1
    FYZ1

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka000
  Prvého ročníka190
  Bežných tried8999
  Špeciálnych tried000
  Pre nadaných000
  Spolu91089

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. zamestnancov ZŠPočet pedag.zamestnancov MŠPočet nepedagogických zamestnancov
  TPP13311
  DPP212
  Znížený úväzok506
  ZPS311
  Na dohodu610

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov MŠ044
  učiteľov ZŠ01414
  vychovávateľov022
  asistentov učiteľa011
      
  spolu02121
      
  Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetovodbornosť v %  
  1.stupeň:   
  Slovenský jazyk a literatúra100  
  Anglický jazyk100  
  Prvouka100  
  Prírodoveda100  
  Vlastiveda100  
  Náboženská výchova100  
  Matematika100  
  Informatická výchova0  
  Pracovné vyučovanie100  
  Výtvarná výchova86  
  Hudobná výchova100  
  Telesná výchova100  
  Spolu 1.stupeň96,84 %  
      
  2.stupeň:   
  Slovenský jazyk a literatúra100  
  Anglický jazyk100  
  Ruský jazyk100  
  Dejepis100  
  Fyzika100  
  Náboženská výchova100  
  Matematika100  
  Chémia0  
  Biológia89  
  Geografia0  
  Technika/Svet práce100  
  Hudobná výchova33  
  Výchova umením0  
  Výtvarná výchova100  
  Informatika0  
  Občianska náuka0  
  Telesná a športová výchova60  
  Spolu 2.stupeň79,6  
  Celková odbornosť vyučovania86,4 %  

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  PredmetPočet hodín týždenne
    
  1.stupeň: 
  Výtvarná výchova 1
  Informatická výchova2
    
    
  2.stupeň: 
  Chémia5
  Biológia1
  Geografia8
  Výchova umením2
  Hudobná výchova2
  Informatika4
  Občianska náuka4
  Telesná a športová výchova4

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ Olešná 464 v školskom roku 2017/2018

  Meno - Typ kontinuálneho vzdelávania

  Materská škola:

  Klára Blažeková - adaptačné vzdelávanie - ukončené

  Základná škola:

  Mgr. Dita Vancelová - Riadenie školy a školského zariadenia, funkčné vzdelávanie - ukončené

  Mgr. Monika Blaskovicsová - Riadenie školy a školského zariadenia, funkčné vzdelávanie - prebieha

  PhDr. Darina Slováková, Mgr. Adriána Ruizová, Ing. Mirka Halásová, Ing. Nikol Michalatová, Mgr. Ivana Pionteková, Mgr. Martina Grochalová, Mgr. Dita Vancelová, Mgr. Martina Urbaniková, Mgr. Martina Filušová - Inovačné vzdelávanie - prebieha

  Ďalšie vzdelávacie aktivity:

  Mgr. Martina Urbaniková - školenie zdravotníkov

  Mgr. Blaskovicsová Monika, Ing. Halásová Miroslava - Seminár z ANJ


  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška 1
  2.kvalifikačná skúška 1
  funkčné vzdelávanie12
  inovačné vzdelávanie 9
  adaptačné vzdelávanie11

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovRočníkobvodné kolookresné kolokrajské koloceloslovenské kolo
         
  Pytagoriáda73.,4.,5.,8. Š.Rohlíček,3.roč, S.Kapusniaková, 5.A-úspešní riešitelia  
  Klokanko42.-4.Š.Rohlíček,3.roč, úspešný riešiteľ   
  Klokan65.-9.roč.   účasť
  Valentínske srdiečko 1.-4.    
  Ja a divadlo45. 2.miesto  
  iBobor822..-9.roč.   Bobrík: M.Bukovan, V.M.Martiníková-úspešní, Kadet- V.Chabroňová,8.A, T.Dodeková, 9.A-úspešní
  Záložka do knihy spája školy108 ks záložiek    účasť
  Moja rodná obec Olešná 1.-9.    
  Kozia farma53.T.Fojtíková - 1.miesto   
  Ochrana pred požiarmi očami detí18.   1.miesto: S.Gavlasová,8.roč.-poviedka
  Olympiáda v ANJ27.,9.účasť   
  Hviezdoslavov Kubín19.účasť   
  Lesy deťom35.,7.,9.účasť   
  Naše huby45.účasť   
  Expert geniality show106.-9.   S.Gavlasová, 8.A-expert:Dejiny, udalosti a umenie
  Atletika-dievčatá27.účasť   
  Detská atletika45. 1.miesto- Jakub Zajac, 5.A  
  Okresné kolo v atletike77.-8. 3.miesto - M.Pakošová, 7.A  
  Plavecký maratón107.-9.roč. účasť  
  Druhá svetová vojna39.4.miesto   
  Envirootázniky118.   účasť

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Materská škola:

  Ekovláčik- celoročná aktivita na ochranu prírody, vychádzky do lesa, k rieke, zber odpadkov

  Ovocníček - výstavka a ochutnávka ovocia a zeleniny

  Poklad - deti zakopali rôzne druhy materiálov v lese, aby mohli skúmať, ako sa po čase rozložia v prírode

  Šarkaniáda - zhotovenie a púšťanie šarkanov, preteky

  Mikuláš, Vianočná besiedka - pečenie medovníkov, výroba betlehemu

  Fašiangy - výroba masiek, karneval

  Návšteva knižnice v obci - predčitateľská gramotnosť, prvá výpožička kníh

  Básničkovo - prednes poézie (Mám básničku na jazýčku)

  Veľkonočné tradície - maľovanie veľkonočných vajíčok

  Deň Zeme - ochrana prírody, zber odpadkov, sadenie stromčekov v školskej záhrade, sadenie do bylinkových hriadok, vykopanie "pokladu", vynášanie Moreny

  Uvítanie detí do života - vystúpenie v KD v Olešnej

  Zimný a letný športový týždeň - športová olympiáda

  Karneval pri príležitosti MDD

  Rozlúčka s predškolákmi

  Návšteva Požiarnej zbrojnice v Olešnej

  Výchovné koncerty a divadelné predstavenia:

  Hudobné divadlo Simsala, Kocúr v čižmách, Malí huncúti, Neposlušná princezná

  Aktivity v spolupráci so ZŠ

  Návšteva dopravného ihriska v Turzovke

  Vianočná besiedka - vystúpenie detí v KD Olešná

  Tvorivé dielne - výroba darčekov na vianočnú burzu

  Fašiangy - výroba masiek, karneval

  Pasovanie prvákov - návšteva ZŠ

  Deň matiek - besiedka v MŠ a v DK

  Jazdenie na koníkoch - darček k MDD

  Divadelné predstavenie - Tri groše

  Výtvarné súťaže: Ja a divadlo v Rakovej

  Základná škola:

  Kultúrne programy a podujatia:

  Pasovačka prvákov, Pasovačka prvákov za čitateľov knižnice, Katarínska zábava, Mikulášska slávnosť, Deň matiek, Karneval, Program pre dôchodcov v DK Olešná, Andersenova noc,Týždeň rozprávok, Čarovné popoludnie, Burza kníh, Stretnutie s partnerskými školami (Krmelín, Katowice), Deň zdravej výživy, Týždeň zdravých jedál,

  Výchovné koncerty a divadelné predstavenia:

  Výchovné koncerty - Staré ľudové hudobné nástroje, 5.-9.roč.

  Divadelné predstavenia - O troch grošoch, 5.-9.roč.

  Bábkové divadlo, Žilina - Škaredé káčatko

  Interaktívne divadlo

  Exkurzie:

  Nitra - historicko-literárna exkurzia, 5.-9.roč.

  Liptovský Mikuláš - rodný dom súrodencov Rázusovcov, literárna exkurzia, 7.-9.roč.

  Kysucká knižnica, galéria a archív v Čadci - literárno-historická exkurzia, 5.roč.

  Kysucké múzeum v Čadci, interaktívna výstava o Ľ.Štúrovi, 6.roč.

  Klokočovské skálie - biologicko-geografická exkurzia, 8.-9.roč.

  Planetárium, Košice, 8.-9.roč.,

  Technické múzeum, Košice, 8.-9.roč.

  Noc výskumníkov v Žiline, 7.roč.

  Balneologické múzeum, vojenské múzeum, Piešťany, 8.roč.

  Vianoce v KERICu - exkurzia ANJ, 8.-9. roč.

  Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 5.,6.,7.,9.roč.

  Mestská galéria, Čadca ( LEGO), 6.roč.

  TIMEA - farma Olešná, 1.- 4.roč.

  Výlety:

  Liptovský Mikuláš - historické a kultúrne pamiatky, 5.,6.,7.,9..roč.

  Piešťany, 8.roč.

  Štúrovo, 6.roč.

  Relácie v školskom rozhlase:

  Zdravá výživa, Mesiac úcty k starším,

  Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok 2017/18, Valentín, Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň duševného zdravia, Deň ochrany životného prostredia

  Besedy a prednášky:

  Beseda o šikanovaní s p. Zlochovou z OR PZ Čadca , 1.,2.,7.roč.

  Beseda k voľbe povolania s pracovníkmi ÚPSVaR v Čadci pre žiakov 8.roč.,

  Enviro prednášky: Znovuzrodenie lesa, Neodpadni z odpadov,

  Slovensko bez drog, Živé knižnice - protidrogová prevencia

  Výcviky:

  Dopravné ihrisko, Turzovka, 1.-4. roč. + MŠ

  Lyžiarsky výcvik, Hotel pod Sokolím, Vrátna dolina, 7.roč.

  Plavecký výcvik, 4.roč.

  Škola v prírode - Zuberec, 2.- 3..roč.

  Iné:

  Európsky deň jazykov

  Euroweek v spolupráci s KERICom - konverzácia na vyuč.hod. v ANJ (dobrovoľníčka Janette Jaccarino z Talianska)

  Spelling v ANJ

  Mesiac čistých tried

  Deň narcisov

  Týždeň zdravých jedál

  Za krajšiu Olešnú - aktivity ku Dňu Zeme

  Dni voľby povolania, 9.roč.

  EXPO KARIÉRA, 9.roč.

  Školský časopis Fajnovinky

  Olympijský deň

  Centrum voľného času:

  Zameraním CVČ je príležitostná a záujmová činnosť detí a žiakov. Uskutočňuje sa formou kultúrnych podujatí, športových podujatí, víkendových a prázdninových pobytov, usporadúvaním výstav, súťaží, prípravou darčekov, zabezpečením programu na podujatia usporiadané obcou, návštevou rôznych zariadení.

  Október:

  Strečno - Starhrad, Hýb sa !, Záložka do knihy spája školy, Vystúpenie pre dôchodcov v DK

  November:

  Lampiónový sprievod, Hýb sa !, Chata Kmínek, Chata pod Suchým (2 dni)

  December:

  Mikulášska besiedka v MŠ, Klavírny koncert, Zdobenie medovníčkov, Vianočné stretnutie v DK, Hýb sa !, Vydanie a distribúcia školského časopisu Fajnovinky

  Január:

  Hýb sa !

  Február:

  Valentínske srdiečko, MM Aréna - korčuľovanie, Fašiangová veselica, Hrebienok - Vysoké Tatry, Pizza - posedenie, Hýb sa !

  Marec:

  Pasovanie prvákov za čiteteľov knižnice, Hýb sa !, Andersenova noc, Veľkonočné tvorivé dielne, Vydanie a distribúcia školského časopisu Fajnovinky

  Apríl:

  Hýb sa, Burza kníh, Vysoké Tatry - 3-dňové sústredenie

  Máj:

  Deň matiek, Hýb sa !

  Jún:

  Čarovné popoludnie v školskej knižnici, Hýb sa !, Turistická vychádzka do Žiliny, Rozlúčka s predškolákmi,

  Školský klub detí:

  September:

  vítanie prváčikov, športové súťaže, ovocný deň, ochutnávka ovocia a zeleniny, návšteva knižnice, popoludňajšie čítanie rozprávok

  Október:

  výstava výrobkov z prírodnín, tvorivé dielne - pozdravy pre dedkov a babičky,

  November:

  výroba kŕmidiel pre vtáčiky, výroba vianočnej pohľadnice, vianočnej výzdoby

  December:

  vianočné zvyky a tradície, príprava a zdobenie vianočného stromčeka vlastnými výrobkami

  Január:

  starostlivosť o vtáčiky, zimné športy, súťaž v stavaní snehuliaka, výtvarná súťaž o najkrajší obrázok so zimnou tematikou

  Február:

  výroba karnevalových masiek, karneval diskotéka, výroba darčekov pre budúcich prváčikov, valentínske srdiečko, sedbalová súťaž

  Marec:

  vítanie jari - vynášanie Moreny, výroba vlastnej detskej knižky, návšteva školskej knižnice

  Apríl:

  turistická vychádzka, zhotovovanie venčekov z vŕby, výzdoba kraslíc, Deň Zeme - čistenie obce

  Máj:

  výroba darčekov pre mamičky, ochutnávka ovocia: Čo mi najviac chutí, Olešná - moja obec, najmilší kvet

  Jún:

  diskotéka, Deň čarovných bytostí v školskej knižnici

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Národné projekty:

  Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

  Recyklohry - zber elektrozariadení a elektroodpadu

  Školské ovocie

  Školský mliečny program RAJO

  Záložka do knihy spája školy

  Zelená škola - prihlásený

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná žiadna inšpekcia.

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  Materská škola:

  MŠ sa nachádza v samostatnej budove Olešná 618 - elokované pracovisko, 3.trieda s poldennou prevádzkou je umiestnená v budove ZŠ v samostatnej triede na prízemí. Postupne sa dopĺňa a obnovuje inventár školy novými hračkami a didaktickými pomôckami, knižnica je rozšírená o detskú a pedagogickú literatúru, edukačné CD.

  Boli zakúpené: nové preliezky do školskej záhrady, kolotoč, hračky, kosačka, v spolupráci s OcÚ sa vybudovalo parkovisko, opravili schody v budove MŠ, sponzorsky bol dodaný piesok do pieskoviska. Budova školy je monitorovaná kamerovým systémom.

  Ďalšie úlohy:

  - list vlastníctva na areál MŠ,

  - zateplenie budovy,

  - oprava schodov v záhrade MŠ,

  Základná škola:

  Analýza súčasného stavu: Budova školy je kompletne zrekonštruovaná - plastové okná, zateplenie, nové el.rozvody, svietidlá, podlahy. Má bezbariérové WC. Škola je dobre vybavená PC technikou, v triedach je celkom 7 interaktívnych tabúľ, 2 interaktívne plátna. Dataprojektorov je celkom 10, z toho 1 prenosný. Žiaci a učitelia majú k dispozícii 2 počítačové učebne, knižnicu s čitárňou a posilňovňu, ktorá je využívaná na hodinách telesnej výchovy, v rámci CVČ a tiež je sprístupnená verejnosti. Pre učiteľov slúžia osobné notebooky. Pre nedostatok priestorov bola z jazykovej učebne vytvorená kmeňová trieda.V celej škole je pripojenie na internet. V školskom areáli sa nachádzajú detské preliezky a ihrisko s antukou využívané na basketbal, volejbal, malý futbal. Celý objekt je monitorovaný kamerovým systémom a pripojený na kanalizačnú a vodovodnú prípojku.

  V školskom roku 2017/2018 boli pre ZŠ zakúpené:

  interaktívna tabuľa s dataprojektorom, švihadlá, košíky, lopty, florbalové hokejky, interaktívne cvičenia, laboratórne pomôcky, tabuľa do 5.roč., mapy, skrine do tried, lavičky, skrinky na chodbu a do zborovne, rýchlovarné kanvice, batérie, úložné boxy, knihy do školskej knižnice, lino do zborovne, koberce do kancelárie a do tried ŠKD, stojany na bicykle.

  ŠJ v ZŠ s MŠ Olešná 464 - nová výmaľba.

  ŠJ v MŠ 618 - výmena okien v jedálni, sklade, šatni a WC, nákup skríň do šatne, výmena dlažby a obkladov v priestoroch kuchyne a skladov, maľovanie priestorov, soklov.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Finančné prostriedky poskytnuté na bežné výdavky od zriaďovateľa zo štátneho rozpočtu na kalendárny rok 2017:

  306 358.--

  Normatívne vo výške: 291 817,-

  Nenormatívne vo výške: 14 541.-

  z toho:

  Odchodné: 1 533.-

  Asistent učiteľa: 4 612,-

  Vzdelávacie poukazy: 3 367,-

  Lyžiarsky výcvik: 1 800.-

  Škola v prírode: 800.-

  Príspevok na výchovu (MŠ): 2 392.-

  Príspevok na učebnice: 37.-

  Zostatok k 31.12.2017: 4 124,-

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  Školský klub detí: Výber poplatku: 6,- / žiak

  Materská škola: Výber poplatku: 8,- / dieťa

  CVČ: Výber poplatku: 1,- /dieťa, žiak

  3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

  Vzdelávacie poukazy: 3 367,-

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Vlastné príjmy:

  Fyzické osoby: 600,- (sponzorský dar na hračky pre MŠ), 300,- (sponzorský dar na nákup kosačky pre MŠ), dodávka piesku pre MŠ + ZŠ v hodnote 254,25 eur

  Rodičovské združenie: 200,- ( nákup hračiek pre MŠ)

  2% dane - 469,36 MŠ + 531,45 ZŠ

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Dotácie na originálne kompetencie:

  Rok 2017:

  Školská jedáleň: 41 492.- ( réžia: 14 849,20)

  z toho: kapitálové výdavky: 2 207.- (sporák KOMBI)

  Materská škola: 89 065,-

  ŠKD: 15 082,-

  CVČ: 8 126,-

  * Sumárny výkaz k súhrnnej správe o hospodárení školy - pozri prílohu

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Materská škola:

  Stanovené ciele:

  Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú stanovené v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v ŠVP, s cieľmi výchovy a vzdelávania, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja MŠ, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a vlastným zameraním školy.

  Vlastné ciele:

  - získať vzdelanie podľa školského zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  - získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, písomných spôsobilostí, využívania IKT, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných, technických vied, sociálne a občianske kompetencie,

  - napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,

  - uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie,

  - individuálny prístup, podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa,

  - rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie dieťaťa,

  - podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,

  - dostatkom pohybových činností odstraňovať nedostatky vo využívaní globálnej motoriky prekonávaním prírodných a umelých prekážok,

  - podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,

  - rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,

  - rozvíjať u detí poznatky o kultúre a živote iných národov prostredníctvom multikultúrnej výchovy,

  - pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach.

  Plnenie stanoveného cieľa:

  hospitačná činnosť, sebahodnotenie, overovanie vedomostí, účasť na MZ

  Vyhodnotenie cieľa:

  Ciele vyplývajúce z koncepcie MŠ boli plnené v rámci edukačných aktivít so zameraním na oblasť zdravého životného štýlu, správnych stravovacích návykov. Pobyt vonku sa spájal s aktívnym pohybom, hrami, športovými činnosťami, zaraďovaním turistických vychádzok a letnou športovou olympiádou. Zvýšená pozornosť sa venovala environmentálnej výchove, práci s IKT.

  Centrum voľného času:

  Stanovené ciele:

  Vytvorenie kvalitných podmienok na voľnočasové aktivity dosiahnutím dostatočnej participácie MŠ, ZŠ a všetkých výchovných a kultúrnych inštitúcií. Uskutočňovanie programu starostlivosti o deti, mládež v oblasti voľného času, usmerňovať rozvoj ich záujmov, schopností, zručností a budovať návyky účelného využívania voľného času, harmonického rozvoja osobnosti. Rozvíjanie spolupráce aj s inými kultúrnymi inštitúciami, mládežníckymi organizáciami a ostatnými inštitúciami v regióne.

  Plnenie stanoveného cieľa:

  O zodpovednom a úspešnom plnení stanovených cieľov svedčí rôznorodosť aktivít uvádzaných v tejto správe.

  Základná škola:

  Stanovené ciele:

  Hlavný cieľ - realizácia ŠkVP - "Človek učením rastie" bol plnený prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme sa zameriavali na rozvoj komunikačných zručností, čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, na kvalitnú prípravu žiakov na štúdium na stredných školách, kvalitnú prípravu v oblasti cudzích jazykov, rozvoj IKT. Zásluhou práce ŠŠP zlepšujeme tiež podmienky pre žiakov so ŠVVP, žiačke so zdravotným znevýhodnením bol nápomocný asistent učiteľa. V rámci environmentálnej výchovy sa pravidelne zapájame do aktivít ku Dňu Zeme - "Za krajšiu Olešnú", separujeme odpad.

  Plnenie stanoveného cieľa:

  Učitelia sa so žiakmi zapájajú do rôznych vedomostných, umeleckých, výtvarných súťaží. Školskú knižnicu s čitárňou využívame na výchovno-vzdelávací proces, organizovanie kultúrnych a čitateľských aktivít ( Andersenova noc, Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice, Deň čarovných bytostí, školský časopis Fajnovinky, projekt Záložka do knihy spája školy,...) a akcie CVČ.

  Realizáciou nasledovných aktivít sme sa snažili zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov:

  - individuálny prístup k žiakom, ktorí dosahujú slabý prospech,

  - zadávanie vhodne zvolených úloh podľa individuálnych potrieb,

  - vytváranie nových učebných materiálov: prezentácia k učivu, pracovné listy, súbory výstupov prác žiakov, výstavy,

  - spolupráca s rodičmi, výchovnou poradkyňou, špeciálnym školským pedagógom a podľa potreby s CPPPaP,

  - dodržiavanie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania.

  Kontrolná činnosť bola realizovaná na základe vypracovaného plánu, zistené nedostatky boli odstraňované priebežne.

  Oblasť práce ŠŠP:

  - monitorovanie žiakov, vedenie evidencie žiakov s podozrením, vlastná diagnostická činnosť, individuálna ambulantná náprava a reedukácia žiakov vo vyučovacom procese alebo v mimovyučovacom čase na základe odporúčania poradenských zariadení.

  Pri výchovno-vzdelávacom procese sa vyskytujú dlhodobé problémy s nekvalitnými učebnicami, preto si vyučujúci vypracovávajú pracovné listy, ktoré rozmnožujú svojpomocne pre všetkých žiakov a objednávajú sa tiež rôzne doplnkové pracovné zošity.

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Silné stránky:

  Materská škola:

  - 100 % zaškolenosť detí,

  - 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, odbornosť, profesionalita

  - široká ponuka aktivít pre deti, záujmové útvary v rámci CVČ,

  - kreativita a tvorivosť pedagogických zamestnancov,

  - dobrá vybavenosť školy ( didaktická technika, PC, interaktívne tabule, detské vzdelávacie PC programy, internet ),

  - prezentácia školy na verejnosti: spolupráca s rôznymi inštitúciami, organizáciami,

  - tradičné aktivity (školské besiedky, karneval,...)

  - vybavenie školskej záhrady novým zariadením pre deti,

  - zabezpečenie kvalitnej výživy pre deti,

  - webové sídlo školy,

  - budova školy monitorovaná kamerovým systémom

  Základná škola:

  - plnoorganizovaná ZŠ s právnou subjektivitou, pekné prostredie,

  - kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,

  - tvorivosť pedagógov,

  - aktívny postoj učiteľov ku kontinuálnemu vzdelávaniu,

  - dobrá spolupráca medzi vedením a ostatnými zamestnancami,

  - modernizácia priestorov školy, zlepšovanie pracovných podmienok,

  - sústavné dopĺňanie pomôcok podľa požiadaviek a rozpočtových možností,

  - vybavenosť IKT - 2 počítačové učebne,

  - IKT s pripojením na internet v celej budove školy,

  - triedy vybavené interaktívnymi tabuľami a ďalšou technikou,

  - bohatá ponuka záujmových útvarov v rámci vlastného CVČ,

  - zriadenie Elokované pracovisko ZUŠ Turzovka,

  - posilňovňa sprístupnená aj pre verejnosť,

  - kultúrne podujatia, výlety, exkurzie, výcviky, tábory

  - nižšie počty žiakov v triedach,

  - práca so žiakmi so ŠVVP, asistent učiteľa,

  - prezentácia školy na verejnosti prostredníctvom webového sídla, školského časopisu Fajnovinky

  - monitorovanie školy kamerovým systémom

  Slabé stránky:

  Materská škola:

  - stav budovy - nezateplená,

  Základná škola:

  - absencia telocvične - vyučovanie TSV prebieha na chodbe, v prípade vhodného počasia v priestoroch okolia školy,

  - nevysporiadané pozemky v areáli školy,

  - nedostatok odborných učební (TECH, CHEM, FYZ) a kabinetov,

  - nedostatočné využívanie IKT vo vyučovacom procese

  Príležitosti:

  - spolupráca okolitých MŠ počas prázdninového obdobia,

  - prezentovanie práce pedagogického kolektívu a detí MŠ cez akcie určené pre verejnosť,

  - prehlbovanie a skvalitňovanie práce škôl medzi sebou, vymieňanie skúseností,

  - dopĺňanie si vedomostí účasťou na kontinuálnom vzdelávaní, samoštúdiom, účasťou na prednáškach organizovaných MPC,

  - využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov,

  - oprava a modernizácia budovy školy,

  - využiť existujúce trávnaté plochy školskej záhrady na podporu zdravého životného štýlu,

  - väčší priestor na zavedenie prvkov alternatívnych spôsobov edukácie,

  - v edukačnom procese využívať existujúcu sieť podporných inštitúcií (log.poradňa, CPPPaP...)

  - využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov,

  - využívať možnosti, ktoré ponúka vytvorenie vlastného CVČ,

  - netradičné formy a metódy vyučovania,

  - dobré podmienky na vzdelávanie detí a žiakov,

  - dobré podmienky na využívanie IKT

  - zriadenie Elokovaného pracoviska ZUŠ Turzovka

  Riziká:

  - kolísavá populačná krivka,

  - nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,

  - klesajúci demografický vývoj,

  - územné členenie obce spôsobujúce odchod detí do ZŠ susedných obcí,

  - negatívne spoločenské vplyvy na mladú generáciu,

  - nezáujem rodičov o výchovno-vzdelávacie výsledky

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Materská škola: má dobré podmienky. Denný poriadok dodržiava psychohygienické zásady. MŠ je v prevádzke od 6,45 hod. do 16,30 hod.

  Základná škola má dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie. Rozvrh hodín je vypracovaný v zmysle psychohygienických zásad. Hygienické zariadenia školy sú zrekonštruované, poskytujú bežný štandard. Žiaci i zamestnanci majú stály prístup k pitnej vode, na oknách sú žalúzie ako ochrana pred slnkom.

  Začiatok vyučovania je o 8,00 hod., koniec vyučovania je o 13,15 hod. Voľnočasové aktivity (ZÚ) prebiehajú v popoludňajších hodinách a realizujú sa prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 a Elokovaného pracoviska ZUŠ Turzovka.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Absolvent13 Mgr. Mária Nohová, Mgr. Ivana Pionteková
  Hudobno - literárny MŠ12 Anna Ferenčáková
  Piatak11 Mgr. Ditta Vancelová
  Školská knižnica44 Mgr. Ivana Pionteková
  Školský časopis Fajnovinky8 Ing. Nikol Michalatová
  Športový I.16 Mgr. Martina Filušová
  Športový II.11 Mgr. Eva Bobčíková
  Turistický I11 Mgr. Eva Bobčíková
  Turistický II15 Mgr. Eva Bobčíková

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  Spolupráca školy s rodičmi je zabezpečovaná a realizovaná cez triednych dôverníkov, ktorí sú v tomto smere nápomocní predsedníčke RZ p. Mariane Kuricovej. Triedni dôverníci sú volení na 1.triednom RZ. Dávajú podnety, návrhy triednemu učiteľovi a ten následne vedeniu školy. Plenárne RZ sa uskutočňuje na začiatku školského roka, triedne RZ podľa potreby a situácie v triede, najmenej však trikrát počas školského roka. V škole pracuje špeciálny školský pedagóg, ktorý je rodičom nápomocný pri riešení problémov dieťaťa so zvládaním učiva alebo pri podozrení na poruchu učenia a pod. Výchovný poradca je rodičom k dispozícii podľa potreby. Rodičia pomáhajú aj pri organizovaní aktivít v MŠ ( brigáda rodičov pri úprave školskej záhrady), ZŠ, finančne prispievajú na rôzne aktivity školy, knihy za reprezentáciu a výborný prospech žiakov, návšteva partnerských škôl a pod.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Škola spolupracovala s týmito organizáciami:

  Obecný úrad Olešná, Rada školy pri ZŠ s MŠ Olešná, RZ pri ZŠ s MŠ Olešná,

  MKS Olešná - Deň dôchodcov, Deň matiek,

  Poľovnícke združenie Olešná, Hasičský zbor Olešná,

  Zubná ambulancia, Staškov,

  ÚPSVaR v Čadci - Dni voľby povolania,

  CPPPaP - Čadca, CŠPP Čadca,

  CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464, CVČ Raková, CVČ Čadca, CVČ Turzovka,

  Školský parlament,

  Polícia Turzovka, Čadca - p. Zlochová,

  Kysucké kultúrne stredisko Čadca,

  Školský úrad v Turzovke,

  Základná umelecká škola v Turzovke,

  Farský úrad, Podvysoká,

  KERIC, Čadca,

  Partnerské školy v Krmelíne (ČR), Katowiciach (Poľsko),

  Redakcia Kysuce

  Poďakovanie za spoluprácu patrí OcÚ Olešná, všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli k zlepšeniu pracovných podmienok našich detí, žiakov a zamestnancov a podieľali sa na aktivitách školy. Záleží nám na tom, aby sme boli hodnotení verejnosťou pozitívne. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Prílohy:

  Správa o hospodárení za rok 2017

  Vyhodnocovacia správa MZ MŠ

  Vyhodnocovacia správa MZ 1.-4.roč.

  Vyhodnocovacia správa PK spoločenskovedných predmetov

  Vyhodnocovacia správa PK jazykov

  Vyhodnocovacia správa PK prírodovedných predmetov

  Vyhodnocovacia správa činnosti ŠKD

  Vyhodnocovacia správa činnosti špeciálneho školského pedagóga

  Vyhodnocovacia správa činnosti koordinátora prevencie

  Vyhodnocovacia správa činnosti koordinátora environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu

  Vyhodnocovacia správa činnosti výchovného poradcu

  Vyhodnocovacia správa CVČ

  Záver

  Vypracoval: PhDr. Darina Slováková

  V Olešnej, 23. augusta 2017

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31.08.2018