• Spolu múdrejší

    • Projekt MŠVVaŠ - Spolu múdrejší

      

     Cieľom tohto rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

     Do tohto projektu sa zapojilo takmer 500 škôl a my patríme medzi tie úspešné, ktoré splnili podmienky tohto projektu. Podstatou projektu je poskytnúť žiakom doučovanie, aby došlo k dorovnaniu rozdielov vo vedomostiach medzi jednotlivými žiakmi triedy. Doučovanie bude realizované pre vybraných žiakov z hlavných vyučovacích predmetov a bude sa uskutočňovať v popoludňajších hodinách v apríli a máji. Podrobné informácie nájdete aj v nižšie uvedenej tabuľke:

     Spolu múdrejší
            
     Vyučujúci ročník vyuč.predmety deň v týždni
     Mgr. Filušová M. 1.A SJL, MAT pondelok, streda, štvrtok
     PaedDr.Zajacová D. 2.A SJL, MAT pondelok, utorok, streda
     PhDr.Blaskovicsová M. 4.A SJL, MAT pondelok, streda, štvrtok
     PhDr. Slováková D. 6.A SJL pondelok, utorok, streda
     Mgr. Kučerová M. 7.A ANJ pondelok, utorok, streda
     PaedDr. Remešová M. 5.A SJL pondelok, utorok, streda
     Mgr. Pionteková I. 9.A SJL pondelok, utorok, streda
     Mgr. Mravcová L. 9.A MAT pondelok, utorok, streda
     Mgr. Bobčíková E. 7.A MAT pondelok, streda, piatok

      

     Jednotliví vyučujúci budú konkrétnych žiakov kontaktovať a informovať ich o presných termínoch doučovania.

     Tí žiaci, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania nemusia spĺňať žiadne špeciálne podmienky na účasť na doučovaniach. Naopak tí, ktorí sú aj v období apríla, príp.mája na dištančnom vzdelávaní, je nutné, aby sa na doučovanie dostavili do školy na presne určený čas. Musia však spĺňať nasledujúce podmienky (sú totožné s podmienkami, ktoré je nutné splniť pri prvom nástupe do školy po dištančnom vzdelávaní):

     -negatívny test nie starší ako 7 dní aspoň jedného zo zákonných zástupcov a samotného žiaka - pokiaľ sa na nich nevzťahuje výnimka z testovania - výsledok testu stačí dať k nahliadnutiu

     -čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti za zákonného zástupcu a žiaka.

     CVoB_-_19.04..docx

Základná škola s materskou školou Olešná 464