• Úvod

    • Tu vám prinášame všeobecné informácie o eko projekte, do ktorého sa naša škola zapojila.

      

     ZELENÁ ŠKOLA

         

     Zelená škola je výchovno-vzdelávací eko-program pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora škôl, kde priamo žiaci v spolupráci s učiteľmi a rodičmi riešia reálne environmentálne potreby svojej školy a okolia, čim pomáhajú k pozitívnej zmene. 

     Školy zapojené v tomto programe si vyberú jednu z ponúkaných tém a všetky plánované aktivty počas trvania programu budú smerovať práve k realizácii tejto témy.

      

     Tento projekt v sebe zahŕňa tzv. metodiku 7 krokov, ktorá je účinným nástrojom k tomu, aby sa v škole udiali pozitívne zmeny - nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole. Táto metodika pozostáva z nasledujúcich krokov:

     1.Kolégium Zelenej školy - tvorí ho akčná skupina programu

     2.Environmentálny audit školy - audit, ktorý skúma vply školy na životné prostredie

     3.Environmentálny akčný plán - nápady, ako môže škola znížiť svoj vplyv na ŽP

     4.Monitoring a hodnotenie - proebežné sledovanie toho, ako na škole prebieha plnenie aktivít z akčného plánu

     5.Pro-environmentálna výučba - prenáša témy týkajúce sa ŽP zaujímavou formou priamo do vyučovania

     6.Informovanie a zapojenie komunity - o projektových aktivtách informujeme nielen rodičov, ale aj priateľov a širšie okolie školy

     7.Eko-kódex - umelecké znázornenie hodnôt školy

      

Základná škola s materskou školou Olešná 464