• Voľné pracovné miesta na našej škole

  • V  zmysle § 84 odsek. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: 

   Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Olešná 464

   Pracovná pozícia:  Učiteľka MŠ

   Náplň práce:  výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

   Úväzok:100 %

   Dátum nástupu: 1.9.2021

    

   Požiadavky: Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou

   Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť práce s PC, Word, Excel, hra na hudobný nástroj

   Vzdelanie:

   Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

   - kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca


   Dosiahnuté vzdelanie:
   - Stredná odborná škola pedagogická
   - VŠ I. stupňa, odbor: predškolská a elementárna pedagogika

   Ďalšie požiadavky:
       - platové podmienky podľa platnej legislatívy,
       - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

      neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,

   - zdravotná spôsobilosť,

   - bezúhonnosť.


   Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom s kontaktnými údajmi (vrátane mailovej adresy a telefónneho čísla) zasielajte do 15.08.2021 elektronicky na: zsmsolesna@centrum.sk  alebo písomne na adresu:

   Základná škola s materskou školou

   Olešná 464

   023 52  Olešná       

    

   Ďalšie informácie budú zaslané elektronicky uchádzačom spĺňajúcim podmienky.

    

   Kontakt: PhDr. Darina Slováková, 0948/321336

  • zatiaľ žiadne údaje
Základná škola s materskou školou Olešná 464