Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk ANJ
  Angličtina hrou ANH
  Biológia BIO
  Dejepis DEJ
  Detská literatúra DEL
  Dramatická výchova DRV
  Etická výchova ETV
  Fyzika FYZ
  Geografia GEG
  Hudobná výchova HUV
  Chémia CHE
  Informatická výchova INV
  Informatika INF
  Matematika MAT
  Náboženská výchova NBV
  Občianska náuka OBN
  Občianska výchova OBV
  Pracovné vyučovanie PVC
  Prírodopis PRI
  Prírodoveda PDA
  Prvouka PVO
  Ruský jazyk RUJ
  Slovenský jazyk a literatúra SJL
  Spoločenská výchova SPV
  Správanie Spr
  Svet práce SEE
  Technická výchova TEH
  Technika TEH
  Telesná a športová výchova TSV
  Telesná výchova TEV
  Vlastiveda VLA
  Výchova umením VUM
  Výtvarná výchova VYV
  Zemepis ZEM

  © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018