• Profil školy

    •    Vítame vás na stránke našej školy!

     Sme dedinská škola rodinného typu. Poskytujeme deťom pocit istoty, bezpečia a rodinnej atmosféry, kde sa všetci navzájom poznáme a kde veľkí chránia a pomáhajú malým.

     Napriek tomu, že nemáme telocvičňu, snažíme sa vytvárať deťom prostredie, kde budú radi tráviť nielen čas školského vyučovania, ale budú okolie školy vyhľadávať aj počas svojich voľných chvíľ. V areáli školy sme preto zriadili niekoľko vonkajších atrakcií, kolotoč, hojdačky, preliezky, pyramídu, altánok, lavičky na oddych...

     Sme zapojení v projekte Zelená škola a našim cieľom je vytvoriť aj zelené oddychové plochy, ktoré budú využívané nielen v procese vyučovania na zvyšovanie povedomia detí o ich životnom prostredí a úlohe zelene v ich živote, ale aj ako priestor na relaxáciu a zábavu pozorovaním prírodných javov, rastlín a živočíchov.

     Súčasťou našej školy je aj materská škola a tým sme vytvorili podmienky na jednoduchší prechod detí z MŠ do ZŠ, pretože už pobytom v MŠ spoznávajú prostredie, vyučujúcich a starších žiakov, ktorí ich budú sprevádzať počas 9 rokov na ZŠ.
        VEDENIE ŠKOLY: 

                          Riaditeľka:  PhDr. Darina Slováková


                       Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: PhDr. Monika Blaskovicsová


                       Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Eugénia Gereková 

      

                      Vedúca CVČ : Mgr. Ditta Vancelová

      

                       Vedúca MZ pre 1.stupeň: Mgr. Ditta Vancelová

                      Vedúca PK jazykov a humanitných predmetov: Mgr. Ivana Pionteková

                      Vedúca PK výchovných predmetov: PaedDr. Dana Zajacová

                       Vedúca PK prírodovedných predmetov: Mgr. Eva Bobčíková

      

                      Úradné hodiny:  denne od 08.00 do 14.00 hod.       
              ADMINISTRATÍVA:


                                 PaM a administratíva: Janka Durajová


                             Hospodársky úsek: Ing. Beáta Streličáková


                             Kontaktné údaje zodpovednej osoby v zmysle § 44, ods.8 zákona č. 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov

                            Ing. Tomáš Dopirák

                            dopirak@osobnyudaj.sk, 02/800 800 80


            E-MAIL: zsmsolesna@centrum.sk 

       KOORDINÁTORI:

                  Primárna prevencia: Mgr. Mária Kučerová

                  Environmentálna výchova: Ing. Miroslava Halásová

                  Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Miroslava Halásová


                 PORADENSTVO: 


                            Výchovný poradca:  Ing. Miroslava Halásová  (konzultácie - utorok 7.45-8.45 hod. a streda 13.45-14.45 hod.)


                            Špeciálny školský pedagóg:  Mgr. Mária Kučerová (konzultácie - streda 12.30 - 14.00 hod.)

     Samozrejme v prípade potreby je možné uskutočniť konzultácie s poradcami aj mimo týchto konzultačných hodín. Je však potrebné sa individuálne vopred dohodnúť.

      

     Inkluzívny tím - projekt "V ZŠ úspešnejší" - PaedDr. Martina Remešová - špeciálny školský pedagóg  (konzultácie - utorok 12.30 - 13.30 hod.)

                                                                                     - Mgr. Zuzana Jozeková - pedagogický asistent

           SPRÁVCOVSTVO  UČEBNÍ:

                           Koordinátor informatizácie: Mgr. Lucia Mravcová

            

                TECHNIK BOZ:

                                  Mgr. Slavomír Gocál   

      

                        ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

                             Vedúca ZŠS: Alena Korčeková    

                             Kuchárky: Mária Sloviaková, Terézia Ramšová a Andrea Gajdičiarová

      

                                 ŠKOLNÍK:

                                Matúš Dembický

      

                                   UPRATOVAČKY:

                                     Eva Pakošová a Júlia Kopásková

                   

      VYUČOVACÍ ČAS:

                      8.00 -   8.45

                      8.50 -   9.35

                      9.45 - 10.30

                      10.45 -11.30

                      11.35 -12.20

                      12.30 -13.15   

                      13.45-14.30

      

      

            Budova školy je monitorovaná kamerovým systémom.     PRÁZDNINY:  


                       Jesenné:        28.10.2021-29.10.2021 (nástup do školy 02.11.2021 - utorok)


                       Vianočné:      23.12.2021 - 07.01.2022 (nástup do školy 10.01.2022 - pondelok)


                       Polročné:       04.02.2022 - piatok (nástup do školy 07.02.2022 - pondelok)


                       Jarné:            07.03.2022-11.03.2022 (nástup do školy 14.03.2022 - pondelok)


                       Veľkonočné: 14.04.2022 - 19.04.2022 (nástup do školy 20.04.2022 - streda)


                       Letné:            01.07.2022-31.08.2022 (nástup do školy 05.09.2022 - pondelok)
                   

Základná škola s materskou školou Olešná 464