Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  PhDr. Darina Slováková Využitie počítača v procese vyučovania 15 65
  Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
  Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Monika Blaskovicsová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
  Eugénia Gereková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 11 66
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
  Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
  Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 0
  Mgr. Emília Beleščáková Ako tvoriť tematické výchovnovzdelávacie plány 12 65
  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 0
  Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Mgr. Eva Bobčíková PowerPoint v edukačnom procese 15 60
  Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
  Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
  Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
  Anna Ferenčáková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 65
  Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
  Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
  Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Digitálne technológie v materskej škole 11
  Mgr. Martina Filušová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 70
  Využitie počítača v procese vyučovania 15
  Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Martina Grochalová Excel v práci 8 35
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
  Ing. Miroslava Halásová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
  Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
  Daniela Horníková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 39
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15
  Mgr. Mária Kučerová Štátna jazyková skúška 60 60
  Ing. Nikol Michalatová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 45
  Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
  Využitie počítača v procese vyučovania 15
  Mgr. Mária Nohová Využitie počítača v procese vyučovania 15 30
  Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Ivana Pionteková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
  Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
  Daniela Plešivčáková Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 65
  Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
  Informačno - komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancoc a odborných zamestnancov 9
  Digitálne technológie v materskej škole 11
  Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Adriána Ruizová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 15
  Mgr. Martina Urbaniková Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 70
  Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
  Využitie počítača v procese vyučovania 15
  Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
  Mgr. Ditta Vancelová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 15
  PaedDr. Dana Zajacová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 0 0


  © aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018