PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Eva Bobčíková Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15 60
PowerPoint v edukačnom procese 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Martina Filušová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 40
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Grochalová Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 35
Návrh a tvorba web stránok 15
Excel v práci 8
Ing. Miroslava Halásová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Daniela Horníková Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15 15
Mgr. Mária Kučerová Štátna jazyková skúška 60 60
Ing. Nikol Mituníková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Ivana Pionteková Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Urbaniková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 40
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Ditta Vancelová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 15
PaedDr. Dana Zajacová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 0 0


© aScAgenda 2022.0.1298 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2021
Základná škola s materskou školou Olešná 464