Kontakt O škole Školský parlament Materská škola Školský klub detí Centrum voľného času Školská knižnica Školská jedáleň ZUŠ Turzovka
Navigácia

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Navigácia

  Plán práce

  na školský rok 2018/2019

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Olešná 464
  Adresa školy023 52 Olešná - Polgrúň 464
  Telefón041/4346155, 0948/321336, 0949/252882
  E-mailzsmsolesna@centrum.sk
  WWW stránkazsmsolesna.edupage.org
  ZriaďovateľObec Olešná

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefóne-mail
  RiaditeľPhDr. Darina Slováková  
  ZRŠ pre ZŠMgr. Monika Blaskovicsová  
  ZRŠ pre MŠEugénia Gereková  
  Vedúca ZŠSAlena Korčeková  
  Vedúca CVČMgr. Dita Vancelová  

  Rada školy

  Rada školy sa na svojich zasadnutiach vyjadrovala ku koncepčným zámerom rozvoja školy, ku skladbe voliteľných a nepovinných predmetov, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, k rozpočtu školy, výsledkom hospodárenia a materiálno-technickému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaDurajová Janka 
  pedagogickí zamestnanciFerenčáková Anna 
   Horníková Daniela 
  Nepedagogickí zamestnanciDurajová Janka 
  Zástupcovia rodičov žiakov ZŠKuricová Marianna 
   Bazgerová Miroslava 
   Bučková Alena 
   Bazgerová Jarmila 
  Zástupcovia zriaďovateľaIng. Duraj Peter 
   Červenec Jozef 
   PhDr. Prengelová Katarína,PhD. 
  Delegovaný zástupca organizácie, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní v školeIng. Moskálová Andrea 

  Poradné orgány školy

  1. Gremiálna rada riaditeľa - je zložená z vedúcich zamestnancov školy a ekonómky. Schádza sa spravidla raz za mesiac.

  2. Pedagogická rada školy - je poradným orgánom školy, ktorý prerokúva návrhy týkajúce sa výchovno - vzdelávacieho procesu školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy. Schádza sa spravidla jedenkrát za štvrťrok.

  3. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Olešná - výbor RZ tvorí 12 členov - zástupcov jednotlivých tried. Je iniciatívnym orgánom rodičov a schádza sa spravidla raz za štvrťrok.

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
  MZ 1.-4. roč.Mgr. Vancelová Dita1.-4.roč,, ŠKDMgr. Blaskovicsová Monika, Mgr. Filušová Martina, Horníková Daniela, PaedDr. Dana Zajacová )počas PN Mgr.Urbanikovej M.)
  PK jazykovMgr. Pionteková IvanaSJL, ANJ, RUJPhDr. Slováková Darina, Ing. Michalatová Nikol,Mgr. Kučerová Mária, Ing. Halásová Miroslava
  PK spoločenskovedných predmetovMgr. Adriana RuizováDEJ, GEG, OBN, NAV, HUV, VYV, VYUPhDr. Slováková Darina, Mgr. Beleščáková Emília, Ing. Michalatová Nikol, Mgr. Gondek Jozef, Mgr. Nohová Mária, Mgr.Bobčíková Eva
  PK prírodovedných predmetovMgr. Eva BobčíkováMAT, INF, FYZ, CHEM, BIO, TSV, SVP/TECHMgr. Beleščáková Emília, Mgr. Nohová Mária, Mgr. Kučerová Mária, Ing. Halásová Miroslava
  MZ MŠGereková Eugénia Plešivčáková Daniela, Ferenčáková Anna, Blažeková Klára

  Personálne zabezpečenie vyučovania

  Základná škola:

  15 pedagogických zamestnancov, z toho 7 čiast. úväzok

  1 odborný zamestnanec (špeciálny školský pedagóg) - čiast.úväzok

  Špeciálny školský pedagóg: Mgr. Mária Kučerová

  Výchovný poradca: Ing. Halásová Miroslava

  Asistent učiteľa: Mgr. Ruizová Adriana

  Koordinátori:

  Environmentálna výchova: Ing. Halásová Miroslava

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Ing. Halásová Miroslava

  Koordinátor prevencie: Mgr. Kučerová Mária

  Koordinátor informatizácie: Mgr. Beleščáková Emília

  Vedenie školskej knižnice: Mgr. Pionteková Ivana

  Kronika školy, webové sídlo, výchovné koncerty, foto z akcií: Ing. Michalatová Nikol

  Relácie v školskom rozhlase: Mgr. Filušová Martina, Mgr. Nohová Mária

  Technik BOZP, PO, zdravotná služba: Mgr. Gocál Slavomír

  Písanie zápisníc:

  Pedagogické rady: Mgr. Filušová Martina

  Pracovné porady: Horníková Daniela

  Ďalšie úlohy:

  Organizácia kultúrnych programov:

  Vianočná besiedka: Ing. Michalatová Nikol

  Karneval: Mgr. Filušová Martina

  Deň matiek: Mgr. Vancelová Dita

  Andersenova noc: Mgr. Pionteková Ivana

  Akcie CVČ: Mgr. Vancelová Dita

  Súťaže:

  Výtvarné: Mgr. Pionteková Ivana, Mgr. Nohová Mária

  Športové: Mgr. Filušová Martina

  Cudzojazyčné: Mgr. Kučerová Mária

  Matematické: Mgr. Nohová Mária

  Prírodovedné: Ing. Halásová Miroslava

  Spoločenskovedné: Mgr. Beleščáková Emília

  Projekt Zelená škola: Ing. Halásová Miroslava, Ing. Michalatová Nikol

  Materská škola:

  4 pedagogickí zamestnanci

  Detská a učiteľská knižnica: Eugénia Gereková

  Kronika MŠ: Anna Ferenčáková

  Písanie zápisníc z PR, PP: Eugénia Gereková

  Školský klub detí:

  2 vychovávateľky - čiast.úväzok


  Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoĎalšie úlohy a kompetencie
  PhDr. Darina SlovákováRiaditeľka didaktická technika
  Ing. Nikol MichalatováUčiteľka ANJ
  Mgr. Emília BeleščákováUčiteľkaIX..AFYZ, MAT
  Mgr. Monika BlaskovicsováZástupkyňa ZŠIV.Amajetok ZŠ
  Anna FerenčákováUčiteľka CO
  Mgr. Dita VancelováUčiteľkaI.AHUV
  Mgr. Martina FilušováUčiteľkaIII.ATSV, 1.-4.roč., sklad učebníc, objednávanie učebníc
  Mgr. Jozef GondekUčiteľ NAV  
  Eugénia GerekováZástupkyňa pre MŠ majetok MŠ
  Ing. Miroslava HalásováUčiteľkaVI.ABIO
  Daniela HorníkováVychovávateľka ŠKD
  Mgr. Mária NohováUčiteľka VYV, SEE, THD
  Daniela PlešivčákováUčiteľka  
  Mgr. Eva BobčíkováUčiteľVIII.ACHEM
  Mgr. Adriána RuizováUčiteľka DEJ, GEG, OBN
  PaedDr. Dana ZajacováUčiteľkaII.A 
  Mgr. Ivana Pionteková UčiteľkaVII.ASJL,RUJ
  Klára BlažekováUčiteľka  
  Janka DurajováPaM  
  Emília JarošováŠkolníčka  
  Mgr. Mária KučerováŠpeciálny školský pedagógV.AŠŠP
  Ing.Beáta StreličákováEkonómka  
  Ľubomír ŽákŠkolník  
  Eva PakošováUpratovačka  
  Alena KorčekováVedúca ŠJ majetok ŠJ
  Štefánia KotáskováUpratovačka  
  Mária SloviakováKuchárka  
  Radoslava JanáčkováKuchárka  

  Údaje o počte žiakov

  Klasifikácia a hodnotenie

  Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 03.09.2018 rozhodla o klasifikácii všetkých predmetov.

  Hodnotenie žiakov: v zmysle Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ a Vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov ZŠ s MŠ Olešná 464, schváleného v PR dňa 03.09.2018.

  Školský klub detí

  V ŠKD je zapísaných 38 žiakov v 2 oddeleniach.

  Prevádzka:

  1. oddelenie: 11,30 hod. - 16,00 hod.

  2. oddelenie: 12,30 hod. - 14,30 hod.

  Poplatok rodičov je stanovený vo výške 6,- eur/ mesiac, žiaci v hmotnej núdzi sú od poplatku oslobodení. Povinnou dokumentáciou je žiadosť rodiča o umiestnenie dieťaťa v ŠKD, rozhodnutie RŠ o prijatí dieťaťa a osobný spis dieťaťa.

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov691214912131710102
  z toho ŠVVP0020202309
  z toho v ŠKD6910103    38
  Materská škola162013      49

  Organizácia školského roka

  Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

  Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

  Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

  Zápis do 1.ročníka: 1.apríla 2019 - 30.apríla 2019 - 5.4.2019 (piatok)

  TESTOVANIE:

  Testovanie žiakov 5.ročníka TESTOVANIE 5-2018 sa uskutoční 21.novembra 2018 (streda) zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka TESTOVANIE 9-2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda), náhradný termín testovania bude 16.a 17.apríla 2019 (utorok, streda).

  (info na www.nucem.sk).

  Časový rozvrh hodín - prestávky

  1.hodina: 8,00 - 8,45 (5 min.)

  2.hodina: 8,50 - 9,35 (10 min.)

  3.hodina: 9,45 - 10,30 (15 min.) - veľká prestávka

  4.hodina: 10,45 - 11,30 (5 min.)

  5.hodina: 11,35 - 12,20 (10 min.)

  6.hodina: 12,30 - 13,15 (30 min.) - obedňajšia prestávka

  7.hodina: 13,45 - 14,30

  Učebné plány:

  1-4.roč. inovovaný ŠkVP "Človek učením rastie", schválený 03.09.2018

  5 - 8..roč. inovovaný ŠkVP "Človek učením rastie", schválený 03.09.2018

  9. roč. ŠkVP


  PrázdninyTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
  jesenné31.október - 2.november 20185.november 2018 (pondelok)
  vianočné23.december 2018 - 7.január 20198.január 2019 (utorok)
  polročné1.február 2019 (piatok)4. február 2019 (pondelok)
  jarné4.marec - 8.marec 201911.marec 2019 (pondelok)
  veľkonočné18.apríl - 23.apríl 201924.apríl 2019 (streda)
  letné 1.júl -- 31.august 20192. september 2019 (pondelok)

  Kalendár porád

  TermínČasDruh poradyProgram
  31.08.201811,00 hod.pedagogickáSpráva o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018
  03.09.201811,00 hod.pedagogickáŠkVP, Plán práce na šk.rok 2018/2019, školský poriadok, prevádzkové poriadky
  19.11.20187,00 hod.pedagogickáPrehodnotenie výsledkov vo výchove a vzdelávaní za I.štvrťrok 2018/2019
  28.01.20197,00 hod. a 13,45 hod.pedagogickáKlasifikačná porada za I.polrok 2018/2019
  31.01.201913,45 hod.pedagogickáVyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I.polrok 2018/2019
  29.03.2019 pedagogickáSlávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov
  15.04.20197,00 hod.pedagogickáPrehodnotenie výsledkov vo výchove a vzdelávaní za III.štvrťrok 2018/2019
  24.06.20197,00 hod. - 13,45 hod.pedagogickáKlasifikačná porada za II.polrok 2018/2019
  28.06. 201913,00 hod.pedagogickáHodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II.polrok a plnenie plánu práce školy za šk.rok 2018/2019

  SWOT analýza

  Silné stránky:

  * kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov

  * tvorivosť pedagógov

  * modernizácia priestorov školy, zlepšovanie pracovných podmienok

  * monitorovanie školy kamerovým systémom

  * IKT s pripojením na internet v celej budove školy

  * bohatá záujmová činnosť realizovaná prostredníctvom vlastného CVČ, kultúrne podujatia

  * posilňovňa sprístupnená verejnosti

  * nižšie počty žiakov v triedach

  * práca so žiakmi so ŠVVP

  * zapájanie sa do aktivít, súťaží, projektov

  * Elokované pracovisko ZUŠ Turzovka

  Slabé stránky:

  * absencia telocvične

  * nedostatok odborných učební a kabinetov

  Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese

  Cudzie jazyky

  Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky, venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka.

  T: stály

  Z: vyuč. CJ

  Na hodinách cudzieho jazyka používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov

  T: stály

  Z: vyuč. CJ

  Uskutočniť tvorivé aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov s cieľom podporovať jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.

  T: september

  Z: vyuč. CJ

  Zabezpečiť opätovne spoluprácu s KERICOM - dobrovoľníci z krajín EÚ na výchovno-vzdelávacom procese.

  T: počas celého školského roka

  Z: vyuč. ANJ

  Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

  Uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, pedag.zam., koordinátor ENV

  Rozvíjať ENV a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. (projekt Recyklohry, zber papiera, Za krajšiu Olešnú - čistenie okolia školy)

  T: priebežne

  Z: koordinátor, pedag.zam.

  Dôsledne zabezpečiť šetrenie energiami, vodou a šetrenie školského majetku prenesením zodpovednosti v triedach na triedne kolektívy žiakov.

  T: stály

  Z: vedenie školy, TU

  Spolupracovať s environmentálnymi centrami na podporu skvalitnenia ENV a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.

  T: priebežne

  Z: pedag.zam., koordinátor ENV

  Podporovať rozvoj ENV a vzdelávania zapojením sa do projektov a súťaží s týmto zameraním.

  T: podľa ponuky

  Z: koordinátor ENV, pedag.zam.

  Mediálna výchova

  Využívať podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk

  T: stály

  Z: vedenie školy, pedag.zam.

  Venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných prejavov www.beznavisti.sk

  T: stály

  Z: pedag.zam.

  Školská knižnica a čitateľská gramotnosť

  V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojiť do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

  T: október

  Z: PK jazykov

  V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa zapojiť do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  T: október

  Z: Pio

  Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Intenzívne rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo všetkých vzdelávacích oblastiach.

  T:stály

  Z: vedenie školy, PK jazykov

  Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať žiacke súťaže v čitateľských zručnostiach, popoludňajšie aktivity v školskej knižnici, zapájať sa do súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

  T: stály

  Z: Pio, PK jazykov

  Využívať školskú knižnicu na tvorivé aktivity a iné podujatia (Deň čarovných bytostí, Andersenova noc a pod.)

  T: priebežne

  Z: Pio

  Pokračovať vo vysielaní školského rozhlasu a vydávaní školského časopisu Fajnovinky

  T: priebežne

  Z: Mi, Fi, No

  Zdravý životný štýl

  Podporovať aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity, podvýživy, ako aj porúch príjmu stravy a aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl,

  T: stály

  Z: koordinátor prevencie, vedenie školy

  Zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových, turistických krúžkov a pohybové aktivity v prírode. Využívať na tieto účely posilňovňu, športové ihriská.

  T: stály

  Z: vedenie školy, vedúca CVČ, vyuč.TSV

  Organizovať školské turnaje a preteky, súťaže a aktivity s telovýchovným zameraním.

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: vyuč.TSV, vedúca CVČ

  Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny. Vyhlásiť tematické týždne zamerané na zvýšenie povedomia detí a žiakov o význame školského stravovania, zdravej výživy a zdravých stravovacích návykov.

  T: priebežne

  Z: koordinátor prevencie

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka uskutočniť aktivity na podporu zvýšenia spotreby mlieka, mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.

  T: stály

  Z: vedenie školy, koordinátor prevencie

  Realizovať školské programy: Školské ovocie, Školské mlieko, Deň zdravej výživy

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, vedúca ŠJ

  Zabezpečiť celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka

  T: október 2018

  Z: ZRŠ,Va, Fi

  Ľudské práva, práva detí

  Zapracovať do ŠkVP témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie.

  T: 20.09.

  Z: vedúci MZ, PK, všetci pedag.zam.

  Pokračovať v práci školského žiackeho parlamentu.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie.

  T: stály

  Z: vedenie školy, TU

  Bezpečnosť a prevencia

  V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015-2018 realizovať besedy so zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou.

  T: priebežne

  Z: koordinátor

  Priebežne monitorovať správanie detí a žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.

  T: stály

  Z: vedenie školy, TU

  Dbať na dodržiavanie školského poriadku žiakmi, BOZ a PO. V rámci zvyšovania bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách zabezpečiť výcvik na Detskom dopravnom ihrisku v Turzovke.

  T: stály, plnenie priebežne

  Z: vedenie školy, pedag.zam.

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

  Realizovať aktivity a besedy o rizikách dospievania a o podpore duševného zdravia.

  T: stály

  Z: koordinátor VMR

  Výchovné poradenstvo

  Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu a využívať vo svojej práci elektronickú pomôcku KomposyT dostupnú na www.komposyt.sk.

  T: stály

  Z: RŠ, VP

  Žiaci so ŠVVP

  Pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením umožniť používanie kompenzačných a iných pomôcok vo vyučovacom procese podľa odporúčania špeciálneho pedagóga.

  T: stály

  Z: vedenie školy

  Pokračovať v zabezpečení asistenta učiteľa pre zdravotne oslabenú žiačku. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené jej zdravotným znevýhodnením a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť.

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, všetci pedag.zam.

  Dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese.

  T: stály

  Z: všetci pedag.zam.

  Informačné, komunikačné technológie

  Venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk.

  T: stály

  Z: všetci pedag.zam.

  Plnohodnotne využívať IKT na výchovno-vzdelávaciu činnosť, činnosť v čase mimo vyučovania v ŠKD.

  T: priebežne

  Z: všetci pedag.zam., vychovávateľka ŠKD

  Využívať vo výchovno-vzdelávacom procese nový portál www.slovakiana.sk, na ktorom sa nachádza digitálna galéria či virtuálne výstavy.

  T: priebežne

  Z: všetci pedag.zam.

  Finančná gramotnosť

  Zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP.

  T: 20.9.

  Z: všetci pedag.zam.

  Na podporu výučby finančnej gramotnosti využívať CIP MŠVVaŠ SR.

  T: stály

  Z: všetci pedag.zam.

  Centrum voľného času

  Rozvíjať záujmovú činnosť prostredníctvom CVČ vo všetkých oblastiach, aby každý žiak školy mohol účelne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Organizovať celoškolské súťaže s určitým zameraním a naďalej podporovať výchovu mimo vyučovania v rámci ŠKD.

  T: stály

  Z: vedenie školy, vedúca CVČ, vychovávateľka ŠKD

  Oblasť riadenia školy a zástupcu riaditeľa školy

  Úlohy riaditeľa školy:

  a) skvalitňovať riadiacu prácu,

  b) podporovať aktívnu účasť ostatných kolegov na riadení, rešpektovať ich názory, pričom sa nezbavovať zodpovednosti a obhajovať aj rozhodnutia, s ktorými nemusí súhlasiť,

  c) plánovanie činnosti školy robiť na základe pripomienok kolegov, zamestnancov školy, rodičov a žiakov. Rešpektovať rozhodnutia rady školy a ZRŠ,

  d) kontrolovať a hodnotiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho efektívnosť, komplexnosť, tvorivosť, vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Získané poznatky následne analyzovať a priebežne vyhodnocovať na pracovných poradách a zasadnutiach MZ, PK,

  e) činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitnenie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení,

  f) stabilizovať personálne pedagogický kolektív tak, aby boli zastúpené rovnomerne jednotlivé odbornosti,

  g) upevňovať a skvalitňovať medziľudské vzťahy a pracovnú disciplínu. Vyzdvihovať pozitíva a všetko to, čo prispieva k dobrej povesti školy,

  h) maximálne efektívne a hospodárne narábať s pridelenými finančnými prostriedkami, obstarávať len tie veci, ktoré sú prospešné a využiteľné,

  i) rozvíjať spoluprácu so spoločenskými organizáciami, športovými klubmi, podnikateľskými subjektmi a sponzormi školy.

  Hlavné úlohy v personálnej oblasti

  Zabezpečiť zvýšenie odbornosti vyučovania (CHEM, GEG, INF)

  T: stály

  Z: RŠ

  Aktualizovať zaradenie zamestnancov do kariérových pozícií

  T: 05.09.

  Z: RŠ

  Vypracovať poverenia pre TU, koordinátorov, vedúcich MZ, PK

  T: 05.09.

  Z: RŠ

  Aktualizovať Plán kontinuálneho vzdelávania

  T: 30.09.

  Z: RŠ

  Hlavné úlohy v oblasti styku s rodičmi a verejnosťou

  Prezentácia školy na kultúrnych podujatiach organizovaných obcou

  T: priebežne

  Z: všetci pedag.zam.

  Poznajme sa navzájom - výmenné návštevy s MŠ

  T: priebežne

  Z: MZ 1.-4.

  Aktualizácia webového sídla školy

  T: priebežne

  Z: Mi, Ge

  Deň otvorených dverí

  T: október

  Z: všetci pedag.zam.

  Spolupráca s družobnými školami v ČR a Poľsku

  T: priebežne

  Z: vedenie školy

  Spolupráca s CPPPaP v Čadci, v KNM

  T: stály

  Z: vedenie školy, ŠŠP, VP

  Spolupráca s ÚPSVaR, políciou

  T: priebežne

  Z: koordinátor prevencie, vedenie školy

  Realizovať ZÚ prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464

  T: od októbra

  Z: vedenie školy, vedúca CVČ

  Pripraviť priestory a zabezpečiť prevádzku pre Elokované pracovisku ZUŠ Turzovka

  T: 10.09.

  Z: vedenie školy

  Úlohy v nasledovných oblastiach:

  Jazyk a komunikácia

  Matematika a práca s informáciami

  Príroda a spoločnosť

  Človek a hodnoty

  Človek a svet práce

  Umenie a kultúra

  Zdravie a pohyb

  Ostatné úlohy budú rozpracované v plánoch práce jednotlivých MZ a PK.

  Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

  Škola spolupracuje s týmito organizáciami:

  Obecný úrad Olešná, Rada školy pri ZŠ s MŠ Olešná, RZ pri ZŠ s MŠ Olešná,

  MKS Olešná - Deň dôchodcov, Deň matiek,

  Poľovnícke združenie Olešná, Hasičský zbor Olešná,

  Zubná ambulancia, Staškov,

  ÚPSVaR v Čadci - Dni voľby povolania,

  CPPPaP - Čadca, CŠPP Čadca,

  CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464, CVČ Raková, CVČ Čadca, CVČ Turzovka,

  Školský parlament,

  Polícia Turzovka, Čadca - p. Zlochová,

  Kysucké kultúrne stredisko Čadca,

  Školský úrad v Turzovke,

  Základná umelecká škola v Turzovke,

  Farský úrad, Podvysoká,

  KERIC, Čadca,

  Partnerské školy v Krmelíne (ČR), Katowiciach (Poľsko),

  Redakcia Kysuce

  Poďakovanie za spoluprácu patrí OcÚ Olešná, všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli k zlepšeniu pracovných podmienok našich detí, žiakov a zamestnancov a podieľali sa na aktivitách školy. Záleží nám na tom, aby sme boli hodnotení verejnosťou pozitívne. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Prílohy:

  Správa o hospodárení za rok 2017

  Vyhodnocovacia správa MZ MŠ

  Vyhodnocovacia správa MZ 1.-4.roč.

  Vyhodnocovacia správa PK spoločenskovedných predmetov

  Vyhodnocovacia správa PK jazykov

  Vyhodnocovacia správa PK prírodovedných predmetov

  Vyhodnocovacia správa činnosti ŠKD

  Vyhodnocovacia správa činnosti špeciálneho školského pedagóga

  Vyhodnocovacia správa činnosti koordinátora prevencie

  Vyhodnocovacia správa činnosti koordinátora environmentálnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu

  Vyhodnocovacia správa činnosti výchovného poradcu

  Vyhodnocovacia správa CVČ

  Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

  Materiálna oblasť

  - rozširovať školské ihrisko,

  - modernizovať prístrojové a technické vybavenie školy, pomôcok,

  - likvidácia nepotrebných a zastaralých pomôcok a zariadenia,

  - doplniť v spolupráci so zriaďovateľom a MŠVVaŠ povinné učebné priestory (telocvičňa, dielne, odborné učebne FYYZ, CHEM)

  Z: RŠ

  Získavanie 2% z daní do RZ pri ZŠ s MŠ Olešná

  Z: vedenie školy, všetci pedag.zam. v čase daňových priznaní

  Získavanie sponzorov

  T: priebežne

  Z: vedenie školy, všetci zam.

  Projekty

  Národné projekty:

  Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

  Recyklohry - zber elektrozariadení a elektroodpadu

  Školské ovocie

  Školský mliečny program RAJO

  Záložka do knihy spája školy

  Zelená škola - prihlásený

  Nadácia KIA - program Vzdelávanie 2018 - podaný

  Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  AbsolventMgr. Mária Nohová, Mgr. Ivana Pionteková
  Malý umelecKlára Blažeková
  PiatakMgr. Mária Nohová, Mgr. Ivana Pionteková
  Školská knižnicaMgr. Ivana Pionteková
  Školský časopis FajnovinkyIng. Nikol Michalatová
  Športový Mgr. Martina Filušová
  Turistický Mgr. Eva Bobčíková
  PrírodovednýIng. Mirka Halásová
  KinematografickýMgr. Eva Bobčíková

  Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

  Materská škola: má dobré podmienky. Denný poriadok dodržiava psychohygienické zásady. MŠ je v prevádzke od 6,45 hod. do 16,30 hod.

  Základná škola má dobré psychohygienické podmienky na výchovu a vzdelávanie. Rozvrh hodín je vypracovaný v zmysle psychohygienických zásad. Hygienické zariadenia školy sú zrekonštruované, poskytujú bežný štandard. Žiaci i zamestnanci majú stály prístup k pitnej vode, na oknách sú žalúzie ako ochrana pred slnkom.

  Začiatok vyučovania je o 8,00 hod., koniec vyučovania je o 13,15 hod. Voľnočasové aktivity (ZÚ) prebiehajú v popoludňajších hodinách a realizujú sa prostredníctvom CVČ pri ZŠ s MŠ Olešná 464 a Elokovaného pracoviska ZUŠ Turzovka.

  Ďalšie vzdelávanie učiteľov

  Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
  FunkčnéMgr. Monika Blaskovicsová MPC, Žilina
  Funkčné inovačnéPhDr. Darina Slováková MPC, Žilina
  Adaptačné   
  InovačnéMgr.A.Ruizová, PhDr. D.Slováková, Ing.M.Halásová, Ing. N.Michalatová, Mgr.I.Pionteková, Mgr.D.Vancelová Interaktívna škola
  Špecializačné   
  Kvalifikačné   

  Vnútroškolská kontrola

  rozpracovaná v Pláne vnútornej školskej kontroly

  Záver

  Vypracoval: PhDr. Darina Slováková

  V Olešnej, 31. augusta 2018

  Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 03.09.2018